Kolorowy pasek
Kolorowy pasek


Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez gminę w roku 2007:


Poniżej podany jest katalog aktów prawa miejscowego z roku 2007. Aby uzyskać dostęp do wybranych aktów prawa miejscowego należy kliknąć odpowiedni akt.
Zobacz także

Uchwała nr XIII/105/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wniesienia składników mienia na pokrycie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Uchwała Nr XIII/104/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 września 2007 roku
Uchwała Nr XIII/103/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baruchowie
Uchwała Nr XIII/102/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Uchwała Nr XIII/101/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu placu zabaw"
Uchwała Nr XIII/100/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008
Uchwała Nr XIII/99/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Baruchowo na 2008 rok
Uchwała Nr XIII/98/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży...
Uchwała Nr XIII/97/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok
Uchwała Nr XII/96/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Baruchowo
Uchwała Nr XII/95/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Baruchowo upoważnienia do działania
Uchwała Nr XII/94/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 grudnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji Kultury pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury w Baruchowie" oraz uchwalenia jego statutu
Uchwała Nr XII/93/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 grudnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok
Uchwała Nr XII/92/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr XI/91/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Baruchowo do podjęcia działań zmierzających do nabycia nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr XI/90/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powitowych na terenie Gminy Baruchowo w sezonie zimowym 2007/2008 powierzonych przez Powiat Włocławski
Uchwała Nr XI/89/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Baruchowo Pani Marioli Kurdubskiej o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
Uchwała Nr XI/88/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Baruchowo Pani Teresy Pawlak o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
Uchwała Nr XI/87/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Baruchowo
Uchwała Nr XI/86/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Baruchowo
Uchwała Nr XI/85/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Baruchowo o analizie oświadczeń majątkowych
Uchwała Nr XI/84/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia informacji Przewodniczącego Rady Gminy Baruchowo o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Gminy Baruchowo
Uchwała Nr XI/83/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok
Uchwała Nr XI/82/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2008 na terenie Gminy Baruchowo
Uchwała Nr XI/81/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej
Uchwała Nr XI/80/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok
Uchwała Nr XI/79/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2008 rok
Uchwała Nr X/78/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju miejscowości Baruchowo"
Uchwała Nr X/77/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 września 2007 roku w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco" zadania pn.: Budowa Hali Sportowej wraz z zapleczem
Uchwała Nr X/75/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Baruchowo na 2007 rok
Uchwała Nr X/76/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała Nr X/74/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok
Uchwała Nr X/73/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego - aktualizacja na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-2014
Uchwała Nr X/72/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 września 2007 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
Uchwała Nr X/71/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, któremu powierzono obowiązki kierownicze w szkole
Uchwała Nr X/70/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 września 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baruchowo
Uchwała Nr IX/69/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznanych w ramach zadań własnych gminy
Uchwała Nr IX/68/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania pomocy w formie sprawiania pogrzebu
Uchwała Nr IX/67/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy
Uchwała Nr IX/66/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek gruntu
Uchwała Nr IX/65/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy Baruchowo
Uchwała Nr IX/64/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia kalendarium opracowania budżetu Gminy Baruchowo na rok budżetowy 2008
Uchwała Nr IX/63/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 lipca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok
Uchwała Nr VIII/62/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 czerwca 2007 roku zmieniającego uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Sampomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Baruchowie z siedzibą w Kurowie i nadania Statutu.
Uchwała Nr VIII/61/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Uchwała Nr VIII/60/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą "Kujawsko-Dobrzyński Związek Gmin"
Uchwała Nr VIII/59/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.
Uchwała Nr VII/58/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 22 maja 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok
Uchwała Nr VII/57/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup maszyny samobieżnej
Uchwała Nr VI/56/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieodpłatne gruntu położonego w miejscowości Okna z przeznaczeniem na drogę gminną
Uchwała Nr VI/55/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Uchwała Nr VI/54/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 11 maja 2007 roku zawierająca stanowisko w kwestii opinii Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych oraz zmienaiąca uchwałę Rady Gminy Baruchowo.
Uchwała Nr VI/53/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 11 maja 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok
Uchwała Nr V/52/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłótnie za 2006 r.
Uchwała Nr V/51/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada Piaski
Uchwała Nr V/50/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Zawada
Uchwała Nr V/49/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzewo
Uchwała Nr V/48/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świątkowice
Uchwała Nr V/47/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skrzynki
Uchwała Nr V/46/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Patrowek
Uchwała Nr V/45/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Okna
Uchwała Nr V/44/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubaty
Uchwała Nr V/43/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurowo Parcele
Uchwała Nr V/42/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurowo Kolonia
Uchwała Nr V/41/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kłótno
Uchwała Nr V/40/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grodno
Uchwała Nr V/39/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goreń
Uchwała Nr V/38/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boża Wola
Uchwała Nr V/37/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Baruchowo
Uchwała Nr V/36/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Baruchowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok
Uchwała Nr V/35/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłat lokalnych w drodze inkasa
Uchwała Nr V/34/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Baruchowo w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baruchowo
Uchwała Nr V/33/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury w Baruchowie" oraz uchwalenia jego statutu
Uchwała Nr V/32/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Baruchowie" oraz nadania jej statutu
Uchwała Nr V/31/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok
Uchwała Nr V/30/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i udzielenia z tego tytułu absolutorium Wójtowi Gminy
Uchwała Nr IV/29/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Baruchowo
Uchwała Nr IV/28/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 23 stycznia 2007 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Baruchowo w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baruchowo
Uchwała Nr IV/27/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa w sołectwie Zawada Piaski
Uchwała Nr IV/26/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Baruchowo na rok 2007r.
Uchwała Nr IV/25/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 23 stycznia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Metadane

Źródło informacji:Renata Bińkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Bińkowska
Data wprowadzenia:2007-02-02 13:46:36
Opublikował:Renata Bińkowska
Data publikacji:2007-02-02 13:56:02
Ostatnia zmiana:2009-05-21 07:54:55
Ilość wyświetleń:5367

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij