W sprawie:
zabezpieczenia w formie "weksla in blanco" zadania pn.: Budowa Hali Sportowej wraz z zapleczem

Data uchwały:
2007-09-26

Numer uchwały:
X/77/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo przez okres 15 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.