INSTRUKCJA OBSŁUGI PODMIOTOWEJ STRONY BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ GMINY BARUCHOWO

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH UDOSTĘPNIONYCH W BIP


Informacje publiczne zawarte w Biuletynie udostępniane są wszystkim zainteresowanym (odwiedzającym) przez 24h/dobę bez przerwy. W przypadku krytycznej awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający są informowani o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.
Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w naszym BIP jest rówież możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL -
www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego.

ELEMENTY STRONY BIP


Widoczna na ekranie podmiotowa strona naszego Biuletynu Informacji Publicznej (w skrócie BIP), składa się z 3 części:

- nagłówka,

- menu przedmiotowego,

- pola publikacji treści.

Wygląd i zawartość nagłówka oraz menu przedmiotowego są identyczne na wszystkich podstronach Biuletynu. Natomiast zawartość pola publikacji treści ulega zmianie w zależności od wyboru danego działu z nagłówka lub menu przedmiotowego i wyświetlanej dzięki temu treści.

Biuletyn zawiera elementy określone w rozporządzeniu, jak i elementy dodatkowe:
1) „Menu Przedmiotowe” – znajduje się po lewej stronie. Zawiera informacje publiczne udostępnione w BIP przez dany podmiot. Jego struktura, jak i zawartość merytoryczna mogą być modyfikowane przez redaktora BIP;

2) „Redakcja” - kategoria znajdująca się w dolnej części menu przedmiotowego. Zawiera wszelkie dane dotyczące osób redagujących podmiotową stronę BIP;

3) „Instrukcja obsługi” – kategoria znajdująca się w dolnej części menu przedmiotowego. Umożliwia ona zapoznanie się z zasadami użytkowania Biuletynu;

4) „Nieudostępnione w BIP” – kategoria znajdująca się poniżej „Instrukcji obsługi”. Określa ona sposób dostępu do informacji niepublikowanych w BIP, ze względu na wyłączenia przewidziane przez odpowiednie przepisy prawa;

5) „Liczba odwiedzin” – informacja w prawy dolnym rogu ekranu i określa liczbę wyświetleń podmiotowej strony BIP (liczbę wejść na stronę), od dnia uruchomienia strony;
6) „Statystyki” – zakładka, która znajduje się powyżej menu przedmiotowego, w górnej części ekranu. Pozwala ona na uzyskanie informacji na temat miesięcznych wizyt w serwisie oraz przedstawiają 20 najczęściej wyświetlanych artykułów od początku działania serwisu;
7) „Moduł wyszukujący” – funkcja znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Pozwala on na wyszukiwanie interesujących nas informacji, poprzez wpisanie słowa lub frazy (po wpisaniu danego słowa lub frazy wyświetlą się wszystkie opublikowane w BIP artykuły zawierające interesujące nas słowo lub frazę);

8) „Historia zmian” – znajduje się poniżej każdego wyświetlonej artykułu i określa datę danej zmiany.

ZAWARTOŚĆ NAGŁÓWKA


W górnych rogach nagłówka zamieszczone są elementy graficzne:

a.   logo Biuletynu (znak graficzny) - które po naciśnięciu przeniesie nas na stronę główną BIP, prowadzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

b.   herb podmiotu (gminy),

c.   w środkowym polu nagłówka umieszczona jest nazwa podmiotu, który prowadzi tą stronę BIP, czyli Gminy Baruchowo.

W skład nagłówka wchodzą również zamieszczone działy informacyjne:

a) mapa biuletynu - przedstawia całą zawartość menu tematycznego ukazanego w formie struktury drzewiastej. Mapa pozwala na zorientowanie się co do położenia danego działu menu względem pozostałych działów, oraz umożliwia bezpośrednie przejście do jego zawartości poprzez kliknięcie myszką w jego nazwę,

b) statystyki - w sposób graficzny oraz liczbowy ukazuje ilość odwiedzin strony głównej naszego BIP w danym przedziale czasowym,

c) ochrona środowiska  - ukazuje publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje  o środowisku i jego ochronie.


W prawym polu nagłówka zamieszczono moduł wyszukujący - pozwala na sprawne wyszukanie danej grupy informacji w zawartości całego Biuletynu. Wystarczy wpisać w okno wyszukiwarki dany wyraz lub frazę, po jakiej chcemy dokonać wyszukiwania, a następnie wcisnąć klawisz Enter. Wynik wyszukiwania otrzymamy w postaci wylistowanych skrótów informacji, w których wyszukiwany wyraz lub fraza wystąpiła. Liczba znalezionych informacji podana będzie w nawiasie na samej górze listy. Efektywność wyszukiwania uzależniona jest od sprecyzowania kryterium, po jakim to wyszukiwanie będzie się odbywało, np.: zbyt popularne lub ogólne słowo może spowodować wyszukanie dużej ilości informacji, którymi nie koniecznie będziemy zainteresowani. W przypadku negatywnego rezultatu wyszukiwania, czyli braku znalezienia informacji publicznych, które zawierały kryterium wyszukiwania, prosimy o podjęcie ponownej próby na podstawie nowego kryterium.

MENU PRZEDMIOTOWE


Lewą stronę Biuletynu zajmuje kolumna stanowiąca menu przedmiotowe, czyli wykaz kategorii tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępniane w BIP. Nazwa każdej kategorii zapisana jest dużymi literami tle danego pola kolumny menu. Przykładowe nazwy kategorii to: NASZA GMINA BARUCHOWO, URZĄD GMINY. Poniżej każdej nazwy kategorii znajdują się w nazwy działów wchodzących w skład tej kategorii tematycznej. Wybór danego działu poprzez kliknięcie myszką w jego nazwę, spowoduje wyświetlenie zawartości tego działu w polu publikacji treści. W przypadku bardziej obszernych działów, informacje mogą być dodatkowo pogrupowane w poddziałach, których nazwy wyświetlają się w górnej belce pola publikacji treści.

POLE PUBLIKACJI TREŚCI

Środkowa i zarazem największa część strony Biuletynu. Pole to służy do wyświetlania treści zawartej w poszczególnych działach i poddziałach BIP. Omawiane pole dzieli od nagłówka ścieżka dostępu do aktualnie przeglądanej informacji (treści) oraz belka z nazwami poddziałów.

ELEMENTY KAŻDEJ INFORMACJI PUBLICZNEJ


Każda informacja publiczna, jaka została opublikowana w naszym BIP, poza swą treścią w postaci tekstu, załączników, linków, zdjęć, tabel, itp., posiada na swym końcu stopkę informacyjną określającą:

a.   tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,

b.   tożsamość osoby (redaktora), która wprowadziła informację do BIP,

c.   oznaczenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia w BIP,

d.   dane o ostatnio przeprowadzonej zmianie jej treści: data zmiany, streszczenie na czym zmiana polegała, tożsamość osoby dokonującej zmiany,

e.   rejestr wszystkich zmian jakim informacja była poddawana od momentu jej udostępnienia w BIP,

f.    ikona drukarki oznaczająca możliwość wydrukowania treści tej informacji publicznej, bez nagłówka i menu tematycznego BIP. Wygląd przygotowanej do druku informacji jest widoczny w osobnym oknie przeglądarki, które uruchamia się po kliknięciu w ikonę drukarki.

Treść każdej informacji publicznej wyświetla się w polu publikacji treści naszego Biuletynu.

PORUSZANIE SIĘ PO STRONIE BIP


W celu sprawnego poruszania się po naszej stronie BIP, najlepiej wykorzystywać komputerową mysz. Aby zapoznać się z treścią danego interesującego nas działu, należy wskazać kursorem jego nazwę (nastąpi zmiana koloru czcionki na czerwony oraz pokaże się tzw. łapka kursora) w menu przedmiotowym lub na mapie biuletynu, a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy. Zawartość działu lub pierwszego z poddziałów (jeśli występują) wyświetli się w polu publikacji treści. Jeśli w danym miejscu zamieszczono większą ilość informacji publicznych to zobaczymy ich listę w postaci tytułów i skrótów treści, z możliwością zapoznania się z pełną treścią każdej z informacji.
Aby przejść ponownie do listy informacji publicznych w danym poddziale lub dziale należy wybrać przycisk wstecz w oknie przeglądarki internetowej lub wybrać interesujący nas poziom menu w ścieżce dostępu do informacji.


Informacja publiczna może posiadać w swej treści linki, czyli tzw. hiperłącza pozwalające na szybkie przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi podstronami Biuletynu lub odsyłające na inne strony www. Obecność linku w danej informacji możemy rozpoznać dzięki pojawieniu się tzw. łapki po wskazaniu kursorem jego treści. Dodatkowo treść linku często posiada odmienny kolor czcionki (np.: niebieski z podkreśleniem treści), od czcionki zwykłego tekstu. Po kliknięciu w link, zostajemy automatycznie przeniesieni na inną podstronę naszego Biuletynu (link wewnętrzny) lub do innego serwisu www (link zewnętrzny).

ZAŁĄCZNIKI W BIP


Część informacji publicznych udostępnionych w naszym Biuletynie posiada format załącznika w postaci pliku: .doc, .xls, .pdf, .jpg i inne. Nazwa załącznika zmienia kolor czcionki na czerwony po jej wskazaniu kursorem myszy. Na końcu nazwy załącznika znajduje się podana w nawiasie wielkość pliku. W celu otwarcia danego pliku lub zapisania go na dysku swojego komputera, należy kliknąć w podświetloną nazwę pliku i wybrać jedną z opcji okna dialogowego, jakie się pojawi na ekranie.

INFORMACJE NIEJAWNE W BIP


W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podajemy zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazujemy organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.

Metadane

Źródło informacji:Aneta Paczyńska
Data utworzenia:2013-10-07 09:30:11
Wprowadził do systemu:Anna Gospodarowicz
Data wprowadzenia:2005-05-11 08:59:10
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2005-06-27 11:04:44
Ostatnia zmiana:2013-10-07 09:40:50
Ilość wyświetleń:19210