Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w 2023 roku

 

Nazwa województwa, powiatu i gminy: Kujawsko-Pomorskie, Włocławski, Baruchowo

Informacje dotyczące                    
miejsc okazjonalnie                                                                          Informacje o jakości wody1   
wykorzystywanych do kąpieli                

 

 

 

 

 

 

Ocena bieżąca jakości wody

Zakaz kąpieli i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli3

Uchwała4

Sezon kąpielowy5

 

Informacje zawarte w uchwale6

Właściwy państwowy inspektor sanitarny7

 

Data bada-nia

 

Wynik oceny8

Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatność wody do kąpieli

Zakaz kąpieli9

 

Zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego

 

Aktualizacja informacji2

 

Miejsce kąpieli obozu ZHR nad jez. Goreńskim 2023

"nie wyznaczono”

10.07.2023r.
         -

29.07.2023r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
ul. Kilińskiego16,  87-8000 Włocławek,

tel. 54 411 68 33

sekretariat.psse.wloclawek@sanepid.gov.pl

 

07.07.
2023

Woda

przy-datna

do kąpieli

 

 

 

 

 

1)Dostarczane przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

2)Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja.

3)Nazwa i adres miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

4)Uchwała wyrażająca zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. W kolumnie dla każdego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli należy wpisać "wyznaczono" w przypadku wyznaczenia go w danym roku lub "nie wyznaczono", jeżeli w danym roku nie zostało wyznaczone uchwałą oraz w przypadku wyznaczenia podać datę i numer uchwały.

5)Datę należy podać w formacie dzień/miesiąc-dzień/miesiąc oznaczające początek i koniec sezonu kąpielowego.

6)Informacje zawarte w uchwale o wyrażeniu zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268). Zamiast wprowadzania tych informacji można dołączyć hiperłącze lub link do dokumentu.

7)Wskazanie nazwy, adresu oraz danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.

8)Woda przydatna do kąpieli albo woda nieprzydatna do kąpieli.

9)Wskazanie daty, czasu trwania, przyczyny.