SKARBNIK GMINY

Mariola Kurdubska

tel.:  54 2845 611, 2845 682   wew. 29

fax.: 0  54 2845 848

e-mail: skarbnik@baruchowo.pl

 

KOMPETENCJE SKARBNIKA GMINY:

 

1. Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu Gminy oraz głównym księgowym Urzędu. Skarbnik Gminy pełni równocześnie funkcję kierownika referatu podatkowego i finansów.

2. Do obowiązków Skarbnika Gminy należy przede wszystkim:

1)      prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

2)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3)      dokonywanie, w zakresie powierzonych obowiązków, wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym (budżetem);

4)      dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

5)      dokonywanie kontroli kasy;

6)      opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej;

7)      nadzorowanie i koordynowanie wykonania zadań finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy;

8)      nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej pracowników w referacie;

9)      nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie referatu podatkowego i finansów.