<>
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Zakup, dostawa i montaż rozdrabniacza kanałowego w studni uśredniającej na obiekcie oczyszczalni ścieków w Baruchowie

(  zamieszczone w BZP w dniu 05.03.2020r., nr ogłoszenia: 520204-N-2020 )

 

I.      Zamawiający

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel.: 54 284 56 82

Faks: 54 284 58 48

e-mail: gmina@baruchowo.pl

adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym:

1.

  Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47.

 

II.    Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.bip.baruchowo.pl

IV.    Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Zakup, dostawa i montaż rozdrabniacza kanałowego w studni uśredniającej na obiekcie oczyszczalni ścieków w Baruchowie

Wspólny Słownik Zamówień: 42996100-5 - Rozdrabniarki

Przedmiotem zamówienia zakup, dostawa i zamontowanie rozdrabniacza frezowego kanałowego z napędem elektrycznym w wykonaniu Ex i IP68 w studni uśredniającej - przepompowni ścieków surowych. Montaż na kanale dopływowym DN250PVC, za pomocą zestawu montażowego do ściany wewnętrznej komory.

Zakres robót obejmuje między innymi:

1) Wycięcie pokrywy (stropu żelbetowego) studni pompowni - wykonanie otworu dostosowanego do oferowanego rozdrabniacza. Istniejący otwór o wymiarach 75x50 cm powiększyć do rozmiaru 150x50 cm. UWAGA: Podczas prac zabezpieczyć pompy przed zassaniem części twardych mogących powodować ich blokadę.

2) Demontaż starego włazu o wym. 75x50 cm i montaż nowego wykonanego ze stali kwasoodpornej typ 304 dla otworu o wym.150x50 cm.

3) Demontaż i przeniesienie w nową lokalizację kominka wentylacyjnego - szt.1

4) Demontaż i przeniesienie w nową lokalizację kielicha żurawika przenośnego - szt.1

5) Montaż rozdrabniacza z prowadnicą na ścianie studni pompowni.

6) Montaż szafy sterowniczej wraz ze sterownikiem do obsługi rozdrabniacza przy istniejącej szafie pomp i mieszadła - ujęte w kosztorysie.

7) Podpięcie zasilania rozdrabniacza wraz wizualizacją i powiadomieniem GSM w istniejącym układzie AKPiA - wg odrębnego opracowania - branża elektryczna i AKPiA.

8) Zabudowanie kabla zasilającego 5x4 mm2 i trzech przewodów sygnałowych 2x0,75 mm2 wg odrębnego opracowania - branża elektryczna i AKPiA.

9) W związku iż zabudowany na przepompowni ścieków żurawik przenośny posiada udźwig do 150 kg należy wyposażyć obsługę w żurawik przenośny posiadający udźwig do 300 kg.

10) W związku na charakter technologiczny projektowanych prac dobrano urządzenia o konkretnych parametrach technicznych. Dopuszcza się zamontowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem posiadania przez nie parametrów technicznych nie gorszych niż założono w niniejszej dokumentacji.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 Z uwagi na obszerną treść ogłoszenia, szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku o nazwie Ogłoszenie o zamówieniu oraz załacznikach do SIWZ.