WÓJT GMINY BARUCHOWO

inż. Stanisław Sadowski

 

 obrazek

 

tel. (054) 284-55-57
tel. (054) 284-56-11

fax: (54) 2845 848
e-mail:
wojt@baruchowo.pl

 

W sprawie skarg i wniosków Wójt  Gminy i Zastępca  Wójta   przyjmują w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu, tj. od 715 do 1515  oraz w każdy wtorek tygodnia w godzinach  od 800  do  1600. Skargi i wnioski kierowane do Wójta Gminy lub Zastępcy Wójta przyjmowane są w pokoju nr 8 urzędu.

 

Zadania i kompetencje Wójta

1. Wójt jest organem wykonawczym gminy.

2. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania określone przepisami prawa.

4. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

5. Wójt kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy i sprawne jego funkcjonowanie.

6. W czasie nieobecności Wójta Urzędem kieruje Zastępca Wójta lub Sekretarz Gminy w ramach udzielonych upoważnień.

7. Wójt zapewnia wykonanie uchwał Rady i realizację zadań Gminy określonych przepisami prawa i w tym celu kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

8. Do zadań Wójta należy w szczególności:

1)   kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz;

2)   przygotowywanie projektów, określanie sposobu wykonywania uchwał Rady oraz składanie sprawozdań z ich realizacji;

3)   podejmowanie decyzji w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym;

4)   wykonywanie budżetu Gminy;

5)   prowadzenie inwestycji gminnych;

6)   zatwierdzanie wyników przetargów publicznych;

7)   zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu;

8)   wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

9)   dokonywanie analizy oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publiczne, składanych Wójtowi;

10)zapewnienie należytego funkcjonowania i rozwoju gminnych jednostek organizacyjnych;

11)wykorzystywanie inicjatyw lokalnych mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy;

12)rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli, interpelacji i wniosków radnych oraz wniosków i opinii komisji Rady;

13)pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej oraz zapewnienie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

14)wykonywanie funkcji organu podatkowego i podejmowanie indywidualnych decyzji w sprawach podatków i opłat stanowiących dochody Gminy, w zakresie należącym do jego właściwości;

15)wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

16)wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji;

17)wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przepisami prawa i uchwałami rady Gminy do kompetencji Wójta.

9. Wójt zapewnia realizację wszystkich zadań należących do Gminy, o ile nie są one zastrzeżone do właściwości Rady.

10. W realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, pomocy Wójtowi udzielają Zastępca Wójta,  Sekretarz Gminyi Kierownik Referatu podatkowego i finansów.

11. Wójt może upoważnić Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy, Kierownika Referatu i innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych. Upoważnienia Wójt dokonuje odrębnymi dokumentami.