OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Baruchowo

(zamieszczone w BZP w dniu 23.10.2020 r., nr ogłoszenia: 601433-N-2020)

 

I.      Zamawiający

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel.: 54 284 56 82

Faks: 54 284 58 48

e-mail: gmina@baruchowo.pl

adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami w zakresie proceduralnym i merytorycznym są: Krzysztof Grudziński – Zastepca Wójta tel. (54) 274 55 47

 

II.    Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.bip.baruchowo.pl

IV.    Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Baruchowo

Wspólny Słownik Zamówień: 09135100-5 - Olej opałowy, 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2011 w ilości szacunkowej 150.000 litrów dla jednostek organizacyjnych Gminy Baruchowo zwanych dalej Odbiorcą, tj.:

1.1. Zespół Szklono - Przedszkolny w Baruchowie: 100 tys. litrów;

1.2. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie: 50 tys. litrów

2. Zamawiana łączna ilość oleju stanowi przewidywane, szacunkowe (+/-) zapotrzebowanie i może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania szacunkowego określonego w SIWZ w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu np. niekorzystnych warunków atmosferycznych. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.

3. Wymagania jakościowe:

3.1. Olej opałowy lekki musi być zgodny z normą: PN-C-96024:2011.

3.2. Dostarczony olej posiadał będzie właściwości: a) wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg; b) gęstość w temp. 15?C max. 860 kg/m3; c) temperatura zapłonu min. 56?C ; d) lepkość kinematyczna w temp. 20?C max. 6,00mm2/s; e) skład frakcyjny: do 250?C destyluje max. 65% (V/V), do 350?C destyluje min. 85%(V/V); f) temperatura płynięcia max. -20?C ; g) pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) max. 0,3% (m/m); h) pozostałość po spopieleniu max. 0,01%(m/m); i) zawartość siarki max. 0,1% (m/m); j) zawartość wody max. 200 mg/kg; k) zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 mg/kg; l) barwa czerwona.

4. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktualne świadectwo jakości na dostarczany olej opałowy lekki i aktualną legalizację przepływomierza potwierdzoną przez Urząd Miar.

5. Załadunek, rozładunek oraz transport zostanie ujęty w cenie jednostkowej sprzedaży oleju.

6. Dostawy będą realizowane po każdorazowym zgłoszeniu telefonicznym, pisemnym lub faksem przez Zamawiającego, przeciętnie raz w miesiącu w okresie grzewczym, w okresie letnim w/g potrzeb.

7. Olej opałowy lekki należy dostarczyć w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia w ilości określonej przez Zamawiającego.

8. Wykonawca zrealizuje dostawy w godzinach pracy Odbiorców, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00. Dostawy będą dokonywane specjalistycznym pojazdem transportowym wyposażonym w legalizowany układ do pomiaru ilościowego oleju opałowego lekkiego oraz inne urządzenia niezbędne do bezproblemowego przepompowania oleju do zbiorników.

9. Wykonawca zobowiązany jest uprzedzić telefonicznie przedstawiciela Odbiorcy o dacie i godzinie dostawy oleju napędowego z minimum jednodniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.

10. Odbiór oleju odbywał się będzie przez osobę reprezentującą Odbiorcę, zgodnie z odczytem urządzeń pomiarowych posiadających aktualną legalizację zainstalowanych na jednostkach dostawczych Wykonawcy.

11. Dostawy oleju dokonywane będą partiami do następujących kotłowni olejowych:

11.1. Kotłownia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baruchowie, Baruchowo 19, 87-821 Baruchowo;

11.2. Kotłownia przy Hali Sportowej w Baruchowie, Baruchowo 19B, 87-821 Baruchowo.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 Z uwagi na obszerną treść ogłoszenia, szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku o nazwie Ogłoszenie o zamówieniu oraz załacznikach do SIWZ.