W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłótnie za 2006 r.

Data uchwały:
2007-03-30

Numer uchwały:
V/52/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Baruchowie oraz SP ZOZ w Kłótnie