Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez gminę w roku 2008

Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez gminę w roku 2008:


Poniżej podany jest katalog aktów prawa miejscowego z roku 2008. Aby uzyskać dostęp do wybranych aktów prawa miejscowego należy kliknąć odpowiedni akt.


Zobacz także

Uchwała Nr XXI/155/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Baruchowo w 2009 roku
Uchwała Nr XXI/154/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 grudnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi
Uchwała Nr XXI/153/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 grudnia 2008 roku w sprawie nawiązania współpracy z regionem Becon-les-Granits we Francji
Uchwała Nr XXI/152/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Baruchowo na lata 2008-2015
Uchwała Nr XXI/151/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Baruchowo na 2009 rok
Uchwała Nr XXI/150/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Baruchowo na rok 2009
Uchwała Nr XXI/149/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłótnie
Uchwała Nr XXI/148/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
Uchwała Nr XX/147/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
Uchwała Nr XX/146/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektów pn.:Przebudowa drogi gminnej Kłótno-Kurowo od km 0+000 do km 1+4044,57 oraz przebudowa drogi gminnej ...........
Uchwała Nr XX/145/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
Uchwała Nr XX/144/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Baruchowo
Uchwała Nr XX/143/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Baruchowo
Uchwała Nr XX/142/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Baruchow o analizie oświadczeń majątkowych
Uchwała Nr XX/141/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia informacji Przewodniczącego Rady Gminy Baruchowo o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Gminy Baruchowo
Uchwała Nr XX/140/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Baruchowo do Fundacji AKTYWNI RAZEM
Uchwała Nr XX/139/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia i realizację projektu "Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województw
Uchwała Nr XX/138/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Baruchowo w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie
Uchwała Nr XX/137/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2009 na terenia Gminy Baruchowo
Uchwała Nr XX/136/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej
Uchwała Nr XX/135/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczania podatku leśnego
Uchwała Nr XX/134/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XX/133/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia średniej cenu skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
Uchwała Nr XX/132/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
Uchwała Nr XIX/131/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 października 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Baruchowo
Uchwała Nr XIX/130/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Baruchowo w sezonie zimowym 2008/2009 powierzonych przez Powiat Wło
Uchwała Nr XIX/129/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych
Uchwała Nr XIX/128/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 października 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
Uchwała Nr XVIII/127/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie caciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji przekraczającej granicę ustalnoą przez Radę Gminy Baruchowo
Uchwała Nr XVIII/126/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie rozszerzenia działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Baruchowie i zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury
Uchwała Nr XVIII/125/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 sierpnia 2008 roku zmieniająca uchwałę s sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
Uchwała Nr XVII/124/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2008 roku
Uchwała Nr XVII/123/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
Uchwała Nr XVI/122/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyj
Uchwała Nr XVI/121/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 18 kwietnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008
Uchwała Nr XVI/120/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania
Uchwała Nr XVI/119/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2007
Uchwała Nr XVI/118/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i udzielenia z tego tytułu absolutorium Wójtowi Gminy
Uchwała Nr XV/117/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 marca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia składników mienia na pokrycie kapitału zakładowego i zapasowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Uchwała Nr XV/116/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie określenia kierunków działań Wójta Gminy Baruchowo
Uchwała Nr XV/115/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Baruchowo
Uchwała Nr XV/114/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 marca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tej stołówce, dla której organem prowadzącym jest Gmina Baruchowo
Uchwała Nr XV/113/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie określenia kierunków działania Wójta Gminy Baruchowo
Uchwała Nr XV/112/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 marca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
Uchwała Nr XIV/111/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Baruchowo
Uchwała Nr XIV/110/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Baruchowo na 2008 rok
Uchwała Nr XIV/109/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Baruchowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytki publicznego na 2008 rok
Uchwała Nr XIV/108/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy...
Uchwała Nr XIV/107/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tej stołówce, dla której organem prowadzącym jest Gmina Baruchowo
Uchwała Nr XIV/106/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2008-01-01 07:48:05
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2009-05-21 07:48:29
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2009-05-26 12:58:55
Ostatnia zmiana:2009-05-26 13:04:58
Ilość wyświetleń:4753

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij