W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

Data uchwały:
2008-10-10

Numer uchwały:
XIX/128/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej widomości w sposób zwyczajowo przyjęty