Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych w 2019 r.

Zobacz także

Uchwała Nr XIV.108.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Baruchowo
Uchwała Nr XIV.107.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Baruchowo
Uchwała Nr XIV.106.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Uchwała Nr XIV.105.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
Uchwała Nr XIV.101.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019
Uchwała Nr XIV.99.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2020
Uchwała Nr XIII.97.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a położonych na terenie Gminy Baruchowo
Uchwała Nr XIII.96.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Baruchowo
Uchwała Nr XIII.95.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Baruchowo
Uchwała Nr XIII.94.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uchwała Nr XIII.93.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Baruchowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych dpadów oraz wysokości cen za te usługi
Uchwała Nr XIII.92.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XIII.91.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo
Uchwała Nr XIII.89.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019
Uchwała Nr XII.83.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XII.82.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
Uchwała Nr XII.81.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XII.79.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019
Uchwała Nr XI.76.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 4 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019
Uchwała Nr X.73.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
Uchwała Nr X.70.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019
Uchwała Nr IX.68.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019
Uchwała Nr VIII.63.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019
Uchwała Nr VIII.62.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Baruchowo
Uchwała Nr VIII.61.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr VII.59.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baruchowo na lata 2019-2023”
Uchwała Nr VII.58.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Baruchowo oraz określenie granic obwodu publicznej szkoły podstawowej, od dnia 1 września 2019 r.
Uchwała Nr VII.55.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019
Uchwała Nr VI.50.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019
Uchwała Nr VI.49.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 kwietnia 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Baruchowo oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej, od dnia 1 września 2019 r.
Uchwała Nr V.46.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baruchowo
Uchwała Nr V.45.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Baruchowie z siedzibą w Czarnem
Uchwała Nr V.44.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2019 r. sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Baruchowo na rok 2019
Uchwała Nr V.43.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Baruchowo oraz określenie granic obwodu publicznej szkoły podstawowej, od dnia 1 września 2019 r.
Uchwała Nr V.40.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019
Uchwała Nr IV.38.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baruchowo na lata 2019-2023".
Uchwała Nr IV.37.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola i szkoły środkami komunikacji publicznej.
Uchwała Nr IV.36.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baruchowo oraz warunków zasad korzystania z tych przystan-ków.
Uchwała Nr IV.35.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wielo-letnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Uchwała Nr IV.32.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych je-dynie przez część roku, a położonych na terenie Gminy Baruchowo.
Uchwała Nr IV.31.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie
Uchwała Nr IV.29.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019

Metadane

Źródło informacji:Joanna Gawłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawłowska
Data wprowadzenia:2019-02-19 10:54:16
Opublikował:Joanna Gawłowska
Data publikacji:2019-02-19 10:56:39
Ostatnia zmiana:2019-12-17 16:10:06
Ilość wyświetleń:1188

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij