UCHWAŁA Nr XVl/118/08

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 18 kwietnia 2008


w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i udzielenia z tego tytułu absolutorium Wójtowi Gminy.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142 póz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się, co następuje;


§1.1 Ustala się, że Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem z dnia 26 marca 2008 roku do Rady Gminy Baruchowo o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 rok. Wniosek stanowi załącznik nr l do uchwały.

2. Ustala się, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Zespół we Włocławku pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Gminy Baruchowo o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Opinia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3.Ustala się, że po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok w wersji stanowiącej załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy w głosowaniu jawnym udziela się Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy przez okres 15 dni od podjęcia niniejszej uchwały.                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                        Jarosław Komorek