Obwieszczenie

Wójta Gminy Baruchowo

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo

            Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Baruchowo uchwały Nr XXII.165.2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo. Granice obszaru objętych zmianą studium przedstawione zostały na załączniku graficznym do ww. uchwały.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1 i art. 54 ust. 3 w związku
z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać  do Wójta Gminy Baruchowo:

·         na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo lub przesłać pocztą na ww. adres Urzędu,

·         za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: gmina@baruchowo.pl na adres skrytki ePUAP:

-/UG_Baruchowo/Skrytka

- /UG_Baruchowo/SkrytkaESP

w terminie 21 od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 01.04.2021r.

 

Wniosek powinien zawierać:

·         nazwisko i imię albo nazwę,

·         adres zamieszkania albo siedziby,

·         przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Baruchowo. Wnioski nie spełniające ww. warunków pozostawi się bez rozpatrzenia.