Wójt Gminy Baruchowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Baruchowo

stanowisko do spraw zamówień publicznych i funduszy unijnych

 

1.      WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1)    wykształcenie wyższe;

2)    obywatelstwo polskie;

3)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)    nieposzlakowana opinia;

6)    komunikatywność w mowie oraz piśmie, rzetelność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, odporność na stres, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy;

7)    umiejętność obsługi komputera.

 

2.      WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE):

1)    staż pracy w samorządzie terytorialnym na stanowisku o zbliżonym zakresie zadań;

2)    wiedza z zakresu przepisów dotyczących zamówień publicznych i funduszy unijnych.

 

3.      OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

1)     w zakresie inwestycji:

a)   prowadzenie całości prac związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji obiektów kubaturowych oraz infrastrukturalnych, w tym:

·           odbiór, weryfikacja dokumentacji projektowej,

·           prowadzenie inwestycji (pozwolenie na budowę, nadzór inwestorski, bieżąca kontrola finansowa),

·           odbiór inwestycji i przekazanie do eksploatacji,

·           rozliczenie inwestycji,

·           prowadzenie sprawozdawczości w w/w zakresie,

b)   współdziałanie z właściwymi organami w sprawach nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego,

c)   przygotowywanie projektów umów w zakresie rozbiórek, remontów i inwestycji,

2)     w  zakresie zamówień publicznych:

a)   prowadzenie ewidencji wydatków do kwoty 30 tys. euro,

b)   przyjmowanie zleceń z komórek organizacyjnych na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

c)   przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta w sprawach dotyczących zamówień publicznych,

d)   przygotowywanie (z wyłączeniem opisu przedmiotu zamówienia i określania wartości zamówienia) w postępowaniach zleconych przez inne referaty i przeprowadzanie postępowań, uczestnictwo w Komisjach przetargowych, a w szczególności publikacja ogłoszeń, prowadzenie dokumentacji  postępowania, zawiadamianie o wynikach postępowania,

e)   przygotowanie pod względem formalnym opisu przedmiotu zamówienia przygotowanych przez członków komisji przetargowych z innych referatów zlecających przeprowadzenie postępowania,

f)    wydawanie i przyjmowanie dokumentów przetargowych związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne,

g)   przeprowadzanie przetargów na dostawy, usługi i roboty budowlane,

h)   współpraca z osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za przedmiotowe zamówienia w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

i)    ustalanie terminów posiedzeń komisji przetargowej,

j)    prowadzenie całości dokumentacji przebiegu postępowania przetargowego, ocena materiałów, sporządzanie protokołów przetargowych, kompletowanie dokumentów zamówień publicznych,

k)   prowadzenie i rozliczanie inwestycji przeprowadzanych w ramach funduszy strukturalnych,

l)    prowadzanie i rozliczanie inwestycji prowadzonych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

3)     w zakresie pozyskiwania środków pomocowych:

a)   przygotowywanie, kompletowanie i wysyłanie wniosków o środki pomocowe UE i inne w zakresie wynikającym z  wieloletnich planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej,

b)   współpraca z innymi komórkami Urzędu przy opracowywaniu planów finansowych i przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

c)   przygotowywanie wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych

d)   współpraca z lokalnymi partnerami i udzielanie im pomocy w zakresie przygotowywania wniosków  o dofinansowanie zadań funduszami zewnętrznymi,

e)   współpraca z ekspertami w zakresie realizowanych zadań,

f)    bieżące monitorowanie realizacji wdrażanych programów,

g)   przygotowywanie konkursów,

h)   rozliczanie dotacji uzyskanych w ramach ogłaszanych konkursów,

 

4.      WYMAGANE DOKUMENTY:

1)    list motywacyjny, opisujący;

a)    powody, dla których kandydat ubiega się o stanowisko;

b)    dotychczasowe doświadczenie w pracy zawodowej i aktualną sytuację zawodową;

c)     inne informacje uzasadniające przekonanie kandydata o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu wymagań wobec kandydata na stanowisko;

d)    własne oczekiwania, jakie kandydat wiąże z tym stanowiskiem pracy;

2)    kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

3)    oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”

4)    osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązane do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

5)    podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 

5.      DODATKOWE DOKUMENTY: kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w tym staż pracy w samorządzie terytorialnym oraz posiadanie doświadczenia na stanowisku o zbliżonym zakresie zadań, tj.: świadectwa pracy, zaświadczenia, zakresy obowiązków, zaświadczenia z kursów, szkoleń, opinie itp.(dokumentem potwierdzającym staż pracy nie jest umowa o pracę).

 

6.      SKŁADANIE OFERT:

1)    Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Baruchowo, pok. nr 4, osobiście lub przesłać na adres Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54,  87-821 Baruchowo, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych”, z podaniem na kopercie swojego imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, w terminie do 25.02.2019 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

2)    Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie terminu, w inny sposób, niż określony w ogłoszeniu oraz aplikacje niekompletne, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego.

3)    Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu zostaną upowszechnione w trybie i zakresie określonym w art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

7.      INFORMACJE DODATKOWE:

1)    Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, z zastrzeżeniem, iż w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy, niż 6 miesięcy. W tym czasie organizuje się służbę przygotowawczą, która kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

2)    Planowany termin zatrudnienia: 1 marzec 2019 r.

3)    Informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 54 2845 848 lub 795105585

4)    Wójt zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert pracy.

 

 

Baruchowo, dnia 14.02.2019 r.