OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (54)284 56 82, fax (54)284 58 48,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Przebudowa drogi gminnej nr 191007C w miejscowości Lubaty od km 0+000 do km 2+361.

Wybrano ofertę:

dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 191007C w miejscowości Lubaty od km 0+000 do km  2+361

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.

87-800 Włocławek

ul. Krzywa Góra 8/10

Cena oferty - 1 054 746.60 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę Wykonawcy, który spełnił warunki określone zapisami SIWZ i otrzymał najwyższą liczbę punktów za kryteria oceny ofert określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Termin wykonania

Razem

1

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8 /10

87-800 Włocławek

(5)

  60,00

  40,00

  100,00

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 13

99-300 Kutno

(7)

  53,34

  40,00

  93,34

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Wojska Polskiego 8

87-600 Lipno

(1)

  0,00

  0,00

  0,00

4

MCC S.A.

ul. Kaliska 11

87-860 Chodecz

(2)

  0,00

  0,00

  0,00

5

"DROGOMEX" Sp. z o.o.

ul. Stefana Bryły 4

05-800 Pruszków

(3)

  0,00

  0,00

  0,00

6

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o.

ul. Budowlana 38

88-100 Inowrocław

(4)

  0,00

  0,00

  0,00

7

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

(6)

  0,00

  0,00

  0,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Wojska Polskiego 8

87-600 Lipno

Art. 89 ust. 1 pkt 7a

W dniu 05.01.2021 r. Zamawiający pismem nr IBR.271.26.2020.KG/7  zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 60 dni. W wyznaczonym powyższym pismem terminie, Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu zgody na przedłużenie terminu. Tym samym Wykonawca podlega odrzuceniu na postawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) który brzmi: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą

2

2

MCC S.A.

ul. Kaliska 11

87-860 Chodecz

Art. 89 ust. 1 pkt 7a

W dniu 05.01.2021 r. Zamawiający pismem nr IBR.271.26.2020.KG/7  zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 60 dni. Wykonawca pismem z dnia 07.01.2021r. nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą. Tym samym Wykonawca podlega odrzuceniu na postawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) który brzmi: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą

3

3

"DROGOMEX" Sp. z o.o.

ul. Stefana Bryły 4

05-800 Pruszków

Art. 89 ust. 1 pkt 7a

W dniu 05.01.2021 r. Zamawiający pismem nr IBR.271.26.2020.KG/7  zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 60 dni. W wyznaczonym powyższym pismem terminie, Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu zgody na przedłużenie terminu. Tym samym Wykonawca podlega odrzuceniu na postawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) który brzmi: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą

4

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

 INODROG Sp. z o.o.

ul. Budowlana 38

88-100 Inowrocław

Art. 89 ust. 1 pkt 7a

W dniu 05.01.2021 r. Zamawiający pismem nr IBR.271.26.2020.KG/7  zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 60 dni. W wyznaczonym powyższym pismem terminie, Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu zgody na przedłużenie terminu. Tym samym Wykonawca podlega odrzuceniu na postawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) który brzmi: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą

5

6

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

Art. 89 ust. 1 pkt 7b

W dniu 05.01.2021 r. Zamawiający pismem nr IBR.271.26.2020.KG/7  zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 60 dni. Wykonawca pismem z dnia 07.01.2021r.wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania z ofertą, natomiast nie przedłużył okresu ważności wadium, które zgodnie ze złożoną gwarancją ubezpieczeniową straciło ważność 16.01.2021r. Tym samym Wykonawca podlega odrzuceniu na postawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) który brzmi: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium.

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2021-02-16