OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (54)284 56 82, fax (54)284 58 48,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem w roku 2021.

Wybrano ofertę:

dla zadania: Dostawa prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem    w roku 2021

I.B.F. POLSKA Sp. z o.o.

59-700 Bolesławiec

ul. Kościuszki 21

Cena oferty - 135 300.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę Wykonawcy, który spełnił warunki określone zapisami SIWZ i otrzymał najwyższą liczbę punktów za kryteria oceny ofert określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Czas dostawy

Okres gwarancji

Razem

1

I.B.F. POLSKA Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 21

59-700 Bolesławiec

(2)

  60,00

  10,00

  20,00

  90,00

2

ELL-BET Sp. j. B.Kisielewska,

L. Czyżewski

ul. Toruńska 35A

87-162 Lubicz (Młyniec Pierwszy)

(1)

  48,73

  20,00

  20,00

  88,73

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2021-01-13