OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (54)284 56 82, fax (54)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Baruchowo.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Baruchowo wraz prognozą oddziaływania na środowisko, prognozą skutków finansowych uchwalenia planu oraz opracowaniem ekofizjograficznym

Planowanie Przestrzenne Kontra Dorota Fryndt-Hałaburdzin

61-841 Poznań

Plac Kolegiacki 4/8

Cena oferty - 18 450.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę Wykonawcy, który spełnił warunki określone zapisami SIWZ i otrzymał najwyższą liczbę punktów za kryteria oceny ofert określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Termin wykonania

Razem

1

Planowanie Przestrzenne Kontra Dorota Fryndt-Hałaburdzin

Plac Kolegiacki 4 /8

61-841 Poznań

(4)

  60,00

  40,00

  100,00

2

Marta Szejnfeld

ul. Jarosława Maciejewskiego 2c /11

61-606 Poznań

(5)

  44,28

  40,00

  84,28

3

"Expanse" Krzysztof Parszewski

Gąsawy Rządowe-Niwy 28

26-502 Jastrząb

(1)

  40,91

  40,00

  80,91

4

BUDPLAN Sp. z o.o.

ul. Kordeckiego 20

04-390 Warszawa

(3)

  37,05

  40,00

  77,05

5

INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW

Targowa 45

03-728 Warszawa

(2)

  31,69

  40,00

  71,69

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2021-01-12