Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo, 2020-09-11

Znak sprawy: IBR.271.16.2020.MH                                                                                          

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i dostawa kruszywa granitowego w ilości 500 ton o granulacji 0-31,5 mm z przeznaczeniem do wykonania remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Baruchowo.

 

 I.       OPIS PRTZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.     Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa kruszywa granitowego w ilości 500 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsca wskazanego na terenie gminy Baruchowo z przeznaczeniem na remont i konserwację dróg gminnych.

2.     Szczegółowy opis zamówienia:

1)    Wykonawca zakupi, dostarczy i rozładuje kruszywo własnym transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;

2)    Dostawa kruszywa granitowego wraz z jego zakupem, transportem i rozładunkiem winna być realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego na zgłoszenie telefoniczne lub drogą mailową, w którym Zamawiający określać będzie termin i ilość kruszywa oraz miejsce jego dostarczenia. Materiał składowany będzie na hałdę w wyznaczonym miejscu.

3)    Kruszywo powinno odpowiadać normie PN-EN-13242 oraz posiadać wymagane aprobaty techniczne, atesty, świadectwa jakości czy deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, które wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 

4)    Kruszywo nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły, itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut, itp.).

5)    Zamawiający wymaga, aby do każdej dostawy był dołączany dokument określający rodzaj i ciężar dostarczonego towaru, datę załadunku kruszywa, datę odbioru przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę, markę i nr rejestracyjny pojazdu, którym dostarczono kruszywo, imię i nazwisko kierowcy. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania wyrywkowych kontroli w zakresie jakości kruszywa oraz ważenia ilości materiału dostarczonego samochodem. W przypadku niezgodności ilości ton wykazanej w trakcie kontroli z ilością ton wykazanej na dowodzie WZ, lub potwierdzenia badaniem laboratoryjnym niewłaściwej jakości dostarczonego kruszywa Wykonawcy zostanie każdorazowo naliczona kara umowna opisana w § 6 ust. 3 pkt. c) projektu umowy.

6)    Wykonawca winien realizować dostawy w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy liczone od dnia zgłoszenia w godzinach od 8.00 do 15.00  każdego dnia roboczego, a w sytuacjach tego wymagających również w innych godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. Wynagrodzenie wykonawcy będzie przysługiwało za rzeczywistą ilość dostarczonego kruszywa, w zależności od zapotrzebowania w terenie, stąd też ilość może być mniejsza od planowanej.

CPV: 14210000-6

 

   II.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

a)    w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o spełnianiu warunków

2

Oświadczenie o spełnieniu norm

Oświadczenie, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

 

b)    inne wymagane dokumenty:

Lp.

Wymagany dokument

1

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy

2

Wzór umowy

Wzór umowy

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

 

   III.     PRZYGOTOWANIE OFERTY

Ofertę należy:

a)    złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem, faxem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 4 do dnia 2020-09-18 do godz. 10:00.

b)    opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: Zakup i dostawa kruszywa granitowego w ilości 500 ton o granulacji 0-31,5 mm z przeznaczeniem do wykonania remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Baruchowo.. Znak sprawy: IBR.271.16.2020.MH”

 

 IV.      TERMIN WYKONANIA:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2021-06-30,

 

  V.      KONTAKT Z WYKONAWCĄ

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47 e-mail inwestor@baruchowo.pl 

 VI.    Istotne postanowienia umowy:

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia

     

VII.  Inne:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr

Nazwa załącznika:

1

Oświadczenie o spełnianiu warunków

2

Oświadczenie o spełnieniu norm

3

Wzór oferty na dostawy

4

Wzór umowy