Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Baruchowo w 2020 roku

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo, 2020-01-17

Znak sprawy: IBR.271.03.2020.MH                                                                                        

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Baruchowo w 2020 roku

 

 

I.              OPIS PRTZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie usługi związanej z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Baruchowo w roku 2020, poprzez:

  a) demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Baruchowo w ilości: 30,00 Mg

  b) transport i utylizację materiałów zawierających azbest składowanych z terenu Gminy Baruchowo w ilości: 100 Mg,

  c) zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  d) przygotowanie do transportu i załadunek,

  e) uporządkowanie miejsca wykonania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający ich emisję do środowiska,

  f) transport odebranych odpadów,

  g) przekazanie odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów.

objętych wnioskami składanymi przez zainteresowane osoby z dofinansowaniem w wysokości do 100% w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

2. Ważenie zdemontowanych i odbieranych odpadów zawierających azbest powinno odbywać się w obecności właściciela nieruchomości. Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu odpowiednich urządzeń i z tej czynności sporządza protokół zawierający co najmniej następujące informacje:

  a) imię i nazwisko właściciela nieruchomości od którego odbierane są odpady zawierające azbest,

  b) miejsce odbioru odpadów,

  c) datę odbioru,

  d) ilość odebranych odpadów w Mg i m2,

  e) potwierdzenie prawidłowości wykonania usługi.

Jeden egzemplarz protokołu Wykonawca przekaże Zmawiającemu. Protokół należy sporządzić odrębnie z każdej posesji.

3. Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć właścicielowi lub zarządcy nieruchomości oraz Zamawiającemu pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z azbestu, nie później niż do dnia 15 września 2020r.

4. Potwierdzeniem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest będzie dostarczenie Zamawiającemu oryginału Karty przekazania odpadów zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 819).

5. Wykonawca będzie spełniał wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r Nr 71 poz 649) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216 poz 1824).

6. Ponadto Wykonawca w ramach ceny ofertowej zapewnia również:

  a) organizację i zabezpieczenie placu robót,

  b) uporządkowanie terenu po wykonanych pracach,

  c) naprawę na własny koszt wszelkich szkód powstałych w wyniku jego prac lub prac Podwykonawcy.

7. Załatwienie wszystkich formalności i pokrycie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy robót.

8. Wykonawcę zobowiązuje się do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu, przed zakończeniem zadania, dokumentów wymaganych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (WFOŚiGW), w tym m.in.:

  a) protokołu odbioru końcowego zadania pomiędzy gminą i wykonawcą,

  b) protokołów odbioru prac pomiędzy właścicielem nieruchomości i wykonawcą zawierających oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz.U. Nr 71 poz. 649 (kopia poświadczona),

  c) oryginały kart przekazania odpadów na składowisko,

  d) sprawozdania z wykazem obiektów, z których usunięto azbest i masą odpadów unieszkodliwionych.

CPV: 90650000-8

 

Szczegóły zawarte są w Zaproszeniu do składania ofert i załącznikach do zaproszenia.

 

Załączniki

Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym (187.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty na usługi (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty na usługi (129.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (151kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Wykaz dostwa lub usług (27.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Wykaz dostwa lub usług (144kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia (136.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Wzór umowy na roboty budowlane (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Wzór umowy na roboty budowlane (204.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Baruchowo
Źródło informacji:Marta Hajn
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marta Hajn
Data wprowadzenia:2020-01-17 14:04:40
Opublikował:Marta Hajn
Data publikacji:2020-01-17 14:29:09
Ostatnia zmiana:2020-01-29 14:09:52
Ilość wyświetleń:200
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij