Baruchowo dnia: 2019-12-05

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.25.2019.KG/5                                                                                         

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie uproszczone (pozaustawowe) na: Sukcesywna dostawa wraz z transportem i rozładunkiem cementu portlandzkiego w roku 2020

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 04/12/2019 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 30 000,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

HANDEL Jacek Czajka

Baruchowo 72A

87-821 Baruchowo

33 750,21 zł

2 dni

zgodnie z projektem umowy

zgodnie z projektem umowy

 

 

Zamawiający