Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo, 2019-03-18

Znak sprawy: IBR.271.10.2019.KG                                                                                             

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Sukcesywna dostawa wraz z transportem i rozładunkiem cementu portlandzkiego w roku 2019

 

I.          OPIS PRTZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem i rozładunkiem cementu portlandzkiego wieloskładnikowego PN-EN 197-1-CEM//B-V 32,5 R, workowanego po 25 kg na paletach i zafoliowanego. 

1. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w normach:

a). PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

b). PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności.

2. Ilość zamawianego cementu to 80,00 ton odbieranych sukcesywnie.

3. Przewidywana jednorazowa dostawa -  zamawiający może zamówić jednorazowo min. 1 tonę, jednak nie więcej niż 10 ton.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia końcowej ilości przedmiotu zamówienia o 40% od ilości szacunkowej. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują, żadne roszczenia finansowe ani też prawne.

2. Dostawy będą się odbywały sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego (Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie dostarczoną ilość cementu).

3. Zamawiający dokonuje zamówienia wysłanego faksem lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia telefonicznie przez upoważnionego pracownika Urzędu.

4. Zamawiający wymaga zrealizowania zgłoszonego Wykonawcy zapotrzebowania w terminie zadeklarowanym w ofercie licząc od dnia złożenia zamówienia, na miejsce wskazane przez Zmawiającego na terenie Gminy Baruchowo transportem samowyładowczym.

5. Przez dostawę należy rozumieć: zakup, załadunek, transport i rozładunek oraz wszystkie koszty z tym związane.

8. Dostawa cementu odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00.

10. Przedmiot dostawy dostarczony zostanie transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt.

11. Zamawiający zastrzega możliwość zbadania jakości dostarczonego materiału w szczególności pod względem: jakości i zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia, którejkolwiek z w/w okoliczności Zamawiający może: odmówić przyjęcia dostawy, obciążyć Wykonawcę kosztami badania, żądać wymiany materiału na spełniający standardy w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym dana okoliczność zaistniała, na koszt wykonawcy.

12. Przy każdej dostawie upoważniony przez Zamawiającego pracownik Urzędu potwierdzi pisemnie odbiór ilościowy dostarczonego materiału, podpisując dowód dostawy (WZ) wystawiony przez Wykonawcę. Potwierdzenie dokonane przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego na dokumencie wydania kruszywa drogowego zawiera: datę rozładowania kruszywa, ilość jaka została rozładowana oraz czytelny podpis.

CPV: 44111200-3

 

II.        WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.1       W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986).

1.2       O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

1.3       Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca musi dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:

a)    w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o spełnianiu warunków

2

Oświadczenie o spełnianiu norm

Oświadczenie, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

  b)    inne wymagane dokumenty:

Lp.

Wymagany dokument

1

Formularz oferty na dostawę cementu

Wzór oferty na dostawy

2

Projekt umowy na dostawę cementu

1.4       Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

III.      PRZYGOTOWANIE OFERTY

1.5       Ofertę należy:

a)    złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 4 do dnia 2019-03-26 do godz. 10:00.

b)    opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: Sukcesywna dostawa wraz z transportem i rozładunkiem cementu portlandzkiego w roku 2019. Znak sprawy: IBR.271.10.2019.KG”

 

IV.TERMIN WYKONANIA:

1.6    Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2019-10-31,

 

V.         KONTAKT Z WYKONAWCĄ

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:                                          

1

  Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47 e-mail inwestor@baruchowo.pl

 

VI.       Istotne postanowienia umowy:

1.7       Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia.

VII.     Inne:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr

Nazwa załącznika:

1

Oświadczenie o spełnianiu warunków

2

Oświadczenie o spełnianiu norm

3

Projekt umowy na dostawę cementu

4

Formularz oferty na dostawę cementu