Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.14.2011.KG/9                                                                          Baruchowo dnia: 2011-07-26

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-07-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg ograniczony, na:

Opracowanie dokumentacji budowlanej na modernizację oczyszczalni ścieków w Baruchowie,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W związku z zamiarem udziału w ww. postępowaniu Pracownia  Inżynierii Ochrony Środowiska  z Bydgoszczy jako Oferent zwraca się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania i wyjaśnienie wątpliwości :

1.      Dot. zakresu zamówienia pkt. III  pp.1/1 -Opracowanie koncepcji.:

Sugerujemy, aby koncepcja opracowana była tylko w zakresie branż:

·            technologicznej (opis technologiczny obiektów i urządzeń, schemat technologiczny, plan zagospodarowania terenu oczyszczalni, orientacyjne koszty inwestycji i eksploatacji)

·            konstrukcyjnej - opis

·            architektonicznej - wizualizacja.

Pozostałe branże na tym etapie nie wniosą istotnych zmian.

2.      Dotyczy wytycznych do projektowania  p.II:

Prosimy o:

·            podanie danych dotyczących ilości osób włączonych do istniejącej kanalizacji, odprowadzającej ścieki do oczyszczalni,

·            podanie przewidywanej ilości ścieków dowożonych.

·            wskazanie, gdzie będą odprowadzane odwodnione i higienizowane osady z oczyszczalni,

·            podanie jakie funkcje przewidzieć w budynku technicznym,

·            wskazanie ilości dopływających do oczyszczalni ścieków deszczowych. Problem z rozwiązaniem tego zagadnienia polega na braku miejsca w wyznaczonym terenie oczyszczalni.

·            odstąpienie od projektowania komór fermentacyjnych,

·            wyrażenie zgody na demontaż wszystkich obiektów i urządzeń oczyszczalni, jako nieprzydatnych ze względu na ich stan zniszczenia.

·            odstąpienie od pełnienia nadzoru autorskiego w ramach umowy o prace projektowe,

·            odstąpienie od wymogu wykonania na etapie projektu budowlano-wykonawczego  dokumentacji rozruchu i eksploatacji oczyszczalni. Ta dokumentacja powinna być wykonana po zakończeniu budowy na odrębne zlecenie Zamawiającego lub Wykonawcy.

·            odstąpienie od wymogu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej [ pkt.7 Zakresu zamówienia] z uwagi na to, że zostanie zwiększona ilość ścieków i zostaną wprowadzone urządzenia zapewniające skuteczną pracę oczyszczalni.

3.      Prosimy o wyjaśnienie czy w cenie projektu uwzględnić wykonanie dokumentacji geotechnicznej?

4.      Prosimy o wyjaśnienie czy wymagane jest uzyskanie :

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

- pozwolenia wodno-prawnego dla zakresu rozbudowy.

5.      Rozbudowa oczyszczalni do średniodobowego dopływu Q= 200 m3/d wymaga obiektów o odpowiedniej wielkości. Prosimy o wyjaśnienie, czy jest możliwe poszerzenie istniejącego terenu o następujące wielkości:

- działka nr 147 - strona wschodnia - szer. 5,0 m, długość 42,0 m

- działka nr 146/2 - strona południowa  - szer. 10,0 m, długość 14,0 m.

Wiąże się to z koniecznością wykupu prywatnych gruntów, ale zapewnia rozwiązanie gospodarki ściekowej w sposób poprawny i spełniający wymagania Zamawiającego.

6.      Prosimy o pomiar 4 boków długości ogrodzenia terenu oczyszczalni i podanie tych wymiarów w terminie odwrotnym. Podana powierzchnia działki 1000 m2 w opisie technicznym i wypisie z rejestru gruntów nie odpowiada wymiarom podanym na mapce w skali 1:500. Z mapki w skali 1:500 wynika, że długość boku wynosi średnio 41,0 m , a szerokość 14,0 m, stąd powierzchnia wynosi 574,0 m2. Sprawa jest bardzo ważna ze względu na rozmieszczenie obiektów projektowanych na bardzo małym terenie.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Zamawiający przychyla się do sugestii i dopuszcza opracowanie koncepcji tylko w branżach technologiczna, konstrukcyjna i architektoniczna, gdyż tylko one podlegają ocenie.

Ad. 2. Poniżej udzielamy odpowiedzi na poszczególne podpunkty:

a)    ilość osób włączonych do istniejącej kanalizacji: ca 914 osoby na dzień 21 lipca 2011roku.

b)    przewidywana ilość ścieków dowożonych: ca 1500,0 m3 wg danych z roku 2010.

c)     ścieki odwodnione i higienizowane odprowadzane będą na wysypisko komunalne,

d)    w budynku technicznym należy przewidzieć funkcję: dozoru technicznego urządzeń i sanitarną (szatnia brudna, szatnia czysta, toaleta),

e)    ilość dopływających do oczyszczalni ścieków deszczowych: ca 180 m3 wg szacunkowych danych z 2010 roku.

f)     w przypadku, gdy zastosowane rozwiązanie technologiczne nie wymaga konieczności istnienia komór fermentacyjnych, Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od ich projektowania,

g)    w przypadku, gdy demontaż wszystkich obiektów i urządzeń oczyszczalni jako nieprzydatnych ze względu na ich stan zniszczenia, wynika z przyjętego rozwiązania technologicznego, Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie. Jednocześnie przypominam, iż w trakcie przebudowy, oczyszczalnia nie może przestać działać,

h)    ze względu na fakt iż w chwili obecnej Zamawiający nie może określić terminu w jakim prace budowlane związane z przebudową oczyszczalni będą realizowane, dopuszcza się odstąpienie od pełnienia nadzoru autorskiego w ramach umowy o prace projektowe,

i)      Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu wykonania na etapie projektu budowlano-wykonawczego  dokumentacji rozruchu i eksploatacji oczyszczalni. Dokumentacja ta po wykonana po zakończeniu budowy zostanie zlecona do wykonania Wykonawcy robót budowlanych,

j)     Zamawiający przychyla się do argumentacji przedstawionej w zapytaniu i odstępuje od wymogu zmniejszenia energii elektrycznej.

Ad. 3. Cena projektu musi zawierać wszystkie opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę. Jeśli zatem wykonanie dokumentacji geotechnicznej warunkuje wykonanie prawidłowej dokumentacji i uzyskanie pozwolenia – to należy ją uwzględnić w kosztach dokumentacji.

Ad. 4. Zarówno decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jak i pozwolenie wodno-prawne dla zakresu rozbudowy, to dokumenty wymagane do wykonania przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Potwierdzone to zostało również w części formalno-prawnej Szczegółowego opisu zamówienia.

Ad. 5. Zamawiający nie przewidywał zwiększenia powierzchni działki. Jeśli na etapie projektu w uzasadnionych przypadkach, powstanie konieczność powiększenia istniejącej działki, zostanie to rozważone przez Zamawiającego.

Ad. 6. Zamawiający zaleca, aby każdy z zainteresowanych dokonał pomiaru we własnym zakresie, celem wykluczenia ewentualnych błędów w obmiarach. Osób, które nie są w stanie dokonać pomiaru indywidualnie informuję, iż można szacunkowego pomiaru dokonać za pośrednictwem strony www.geoportal.gov.pl. Pomiar wykonany przez Zamawiającego za pośrednictwem wskazanej wcześniej strony wyniósł: 17,5x53,0 = 927,5 m2.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

 

Zamawiający

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.14.2011.KG                                                 Baruchowo dnia: 2011-07-19

 

   

Wg rozdzielnika

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zapraszamy Państwa Firmę do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na: Opracowanie dokumentacji budowlanej na modernizację oczyszczalni ścieków w Baruchowie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 2011-06-22 nr 172565 – 2011 zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo w dniu 2011-06-22, a także na stronie internetowej: www.bip.baruchowo.pl w dniu 2011-06-22.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2011-08-05 do godz. 10:00.

W załączeniu przesyłamy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

Zamawiający