Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.14.2011.KG/9                                                                          Baruchowo dnia: 2011-07-26

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-07-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg ograniczony, na:

Opracowanie dokumentacji budowlanej na modernizację oczyszczalni ścieków w Baruchowie,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W związku z zamiarem udziału w ww. postępowaniu Pracownia  Inżynierii Ochrony Środowiska  z Bydgoszczy jako Oferent zwraca się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania i wyjaśnienie wątpliwości :

1.      Dot. zakresu zamówienia pkt. III  pp.1/1 -Opracowanie koncepcji.:

Sugerujemy, aby koncepcja opracowana była tylko w zakresie branż:

·            technologicznej (opis technologiczny obiektów i urządzeń, schemat technologiczny, plan zagospodarowania terenu oczyszczalni, orientacyjne koszty inwestycji i eksploatacji)

·            konstrukcyjnej - opis

·            architektonicznej - wizualizacja.

Pozostałe branże na tym etapie nie wniosą istotnych zmian.

2.      Dotyczy wytycznych do projektowania  p.II:

Prosimy o:

·            podanie danych dotyczących ilości osób włączonych do istniejącej kanalizacji, odprowadzającej ścieki do oczyszczalni,

·            podanie przewidywanej ilości ścieków dowożonych.

·            wskazanie, gdzie będą odprowadzane odwodnione i higienizowane osady z oczyszczalni,

·            podanie jakie funkcje przewidzieć w budynku technicznym,

·            wskazanie ilości dopływających do oczyszczalni ścieków deszczowych. Problem z rozwiązaniem tego zagadnienia polega na braku miejsca w wyznaczonym terenie oczyszczalni.

·            odstąpienie od projektowania komór fermentacyjnych,

·            wyrażenie zgody na demontaż wszystkich obiektów i urządzeń oczyszczalni, jako nieprzydatnych ze względu na ich stan zniszczenia.

·            odstąpienie od pełnienia nadzoru autorskiego w ramach umowy o prace projektowe,

·            odstąpienie od wymogu wykonania na etapie projektu budowlano-wykonawczego  dokumentacji rozruchu i eksploatacji oczyszczalni. Ta dokumentacja powinna być wykonana po zakończeniu budowy na odrębne zlecenie Zamawiającego lub Wykonawcy.

·            odstąpienie od wymogu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej [ pkt.7 Zakresu zamówienia] z uwagi na to, że zostanie zwiększona ilość ścieków i zostaną wprowadzone urządzenia zapewniające skuteczną pracę oczyszczalni.

3.      Prosimy o wyjaśnienie czy w cenie projektu uwzględnić wykonanie dokumentacji geotechnicznej?

4.      Prosimy o wyjaśnienie czy wymagane jest uzyskanie :

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

- pozwolenia wodno-prawnego dla zakresu rozbudowy.

5.      Rozbudowa oczyszczalni do średniodobowego dopływu Q= 200 m3/d wymaga obiektów o odpowiedniej wielkości. Prosimy o wyjaśnienie, czy jest możliwe poszerzenie istniejącego terenu o następujące wielkości:

- działka nr 147 - strona wschodnia - szer. 5,0 m, długość 42,0 m

- działka nr 146/2 - strona południowa  - szer. 10,0 m, długość 14,0 m.

Wiąże się to z koniecznością wykupu prywatnych gruntów, ale zapewnia rozwiązanie gospodarki ściekowej w sposób poprawny i spełniający wymagania Zamawiającego.

6.      Prosimy o pomiar 4 boków długości ogrodzenia terenu oczyszczalni i podanie tych wymiarów w terminie odwrotnym. Podana powierzchnia działki 1000 m2 w opisie technicznym i wypisie z rejestru gruntów nie odpowiada wymiarom podanym na mapce w skali 1:500. Z mapki w skali 1:500 wynika, że długość boku wynosi średnio 41,0 m , a szerokość 14,0 m, stąd powierzchnia wynosi 574,0 m2. Sprawa jest bardzo ważna ze względu na rozmieszczenie obiektów projektowanych na bardzo małym terenie.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Zamawiający przychyla się do sugestii i dopuszcza opracowanie koncepcji tylko w branżach technologiczna, konstrukcyjna i architektoniczna, gdyż tylko one podlegają ocenie.

Ad. 2. Poniżej udzielamy odpowiedzi na poszczególne podpunkty:

a)    ilość osób włączonych do istniejącej kanalizacji: ca 914 osoby na dzień 21 lipca 2011roku.

b)    przewidywana ilość ścieków dowożonych: ca 1500,0 m3 wg danych z roku 2010.

c)     ścieki odwodnione i higienizowane odprowadzane będą na wysypisko komunalne,

d)    w budynku technicznym należy przewidzieć funkcję: dozoru technicznego urządzeń i sanitarną (szatnia brudna, szatnia czysta, toaleta),

e)    ilość dopływających do oczyszczalni ścieków deszczowych: ca 180 m3 wg szacunkowych danych z 2010 roku.

f)     w przypadku, gdy zastosowane rozwiązanie technologiczne nie wymaga konieczności istnienia komór fermentacyjnych, Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od ich projektowania,

g)    w przypadku, gdy demontaż wszystkich obiektów i urządzeń oczyszczalni jako nieprzydatnych ze względu na ich stan zniszczenia, wynika z przyjętego rozwiązania technologicznego, Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie. Jednocześnie przypominam, iż w trakcie przebudowy, oczyszczalnia nie może przestać działać,

h)    ze względu na fakt iż w chwili obecnej Zamawiający nie może określić terminu w jakim prace budowlane związane z przebudową oczyszczalni będą realizowane, dopuszcza się odstąpienie od pełnienia nadzoru autorskiego w ramach umowy o prace projektowe,

i)      Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu wykonania na etapie projektu budowlano-wykonawczego  dokumentacji rozruchu i eksploatacji oczyszczalni. Dokumentacja ta po wykonana po zakończeniu budowy zostanie zlecona do wykonania Wykonawcy robót budowlanych,

j)     Zamawiający przychyla się do argumentacji przedstawionej w zapytaniu i odstępuje od wymogu zmniejszenia energii elektrycznej.

Ad. 3. Cena projektu musi zawierać wszystkie opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę. Jeśli zatem wykonanie dokumentacji geotechnicznej warunkuje wykonanie prawidłowej dokumentacji i uzyskanie pozwolenia – to należy ją uwzględnić w kosztach dokumentacji.

Ad. 4. Zarówno decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jak i pozwolenie wodno-prawne dla zakresu rozbudowy, to dokumenty wymagane do wykonania przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Potwierdzone to zostało również w części formalno-prawnej Szczegółowego opisu zamówienia.

Ad. 5. Zamawiający nie przewidywał zwiększenia powierzchni działki. Jeśli na etapie projektu w uzasadnionych przypadkach, powstanie konieczność powiększenia istniejącej działki, zostanie to rozważone przez Zamawiającego.

Ad. 6. Zamawiający zaleca, aby każdy z zainteresowanych dokonał pomiaru we własnym zakresie, celem wykluczenia ewentualnych błędów w obmiarach. Osób, które nie są w stanie dokonać pomiaru indywidualnie informuję, iż można szacunkowego pomiaru dokonać za pośrednictwem strony www.geoportal.gov.pl. Pomiar wykonany przez Zamawiającego za pośrednictwem wskazanej wcześniej strony wyniósł: 17,5x53,0 = 927,5 m2.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

 

Zamawiający

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.14.2011.KG                                                 Baruchowo dnia: 2011-07-19

 

   

Wg rozdzielnika

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zapraszamy Państwa Firmę do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na: Opracowanie dokumentacji budowlanej na modernizację oczyszczalni ścieków w Baruchowie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 2011-06-22 nr 172565 – 2011 zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo w dniu 2011-06-22, a także na stronie internetowej: www.bip.baruchowo.pl w dniu 2011-06-22.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2011-08-05 do godz. 10:00.

W załączeniu przesyłamy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

Zamawiający

Załączniki

SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona PO (337.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oferty na dostawy (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy na dostawy lub usługi (176.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (120.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis techniczny oczyszczalni ścieków (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
plan oczyszczalni (331.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wypis i wyrys oczyszczalnia scieków (353.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2011-07-19 11:07:48
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2011-07-19 11:07:51
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2011-07-19 11:23:56
Ostatnia zmiana:2018-05-25 10:27:43
Ilość wyświetleń:932
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo, 87-821 Baruchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij