Zapytanie ofertowe

w ramach postępowania zakupowego Nr 2/2024

w sprawie zamówienia na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauracyjnych

 

1.         Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Kłotnie 

Kłotno 65

87-820 Kłotno

mail: ryszardpos@diecezja.wloclawek.pl

tel.: 54 284 56 28, 518014658

 

2.         Tryb udzielania zamówienia:

2.1.   Zamawiający realizuje projekt (dalej „Projekt”) „Wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich w kościele parafialnym p.w. Świętej Trójcy w Kłotnie – etap  II”, który pozyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu. Podmiotem udzielającym dofinansowania jest Gmina Baruchowo.

2.2.   Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

2.3.   Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego.

2.4.   Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.5.   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

2.6.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez oferentów.

2.7.   W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.

2.8.   Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

2.9.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

2.10.                  Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.

2.11.    Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

3.         Przedmiot zamówienia:

 

       Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na odnowieniu polichromii i innych powłok malarskich w zabytkowym kościele parafialnym w Kłotnie. Podczas realizacji przedsięwzięcia przewidziano następujące prace:

1)      Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej;

2)      Pobranie próbek do szczegółowych badań technologicznych;

3)      Montaż rusztowań

4)      Demontaż boazerii w partii przyziemnej;

5)      Oczyszczenie powierzchni z luźnych zabrudzeń (kurz, pajęczyny);

6)      Doczyszczenie mechaniczne (skalpelami, gumkami, sztyftami z włókien szklanych, gąbkami Wishab oraz tamponami nasączonymi wodą), chemiczne (o ile zajdzie konieczność);

7)      Podklejenie i konsolidacja odspojonych tynków, środkami na bazie wapna naturalnego;

8)      Uzupełnienie ubytków tynków zaprawami mineralnymi, założenie nowej warstwy tynku po zdemontowaniu boazerii;

9)      Skonsolidowanie powierzchni polichromii;

10)   Uzupełnienie ubytków polichromii;

11)   Wykonanie retuszy scalających;

12)   Zabezpieczenie powierzchni polichromii;

13)   Wykonanie dokumentacji fotograficznej po zakończeniu prac;

14)   Demontaż rusztowań, prace porządkowe.

Zakres prac został określony w Przedmiarze prac konserwatorski.

 

4.         Warunki wykonania prac:

 

Prace muszą zostać wykonane zgodnie z programem prac oraz pozwoleniem Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytku nieruchomym.

 

Pełna dokumentacja Projektu jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

 

Prace muszą zostać wykonane wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamówienia. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia na żądanie Zamawiającego listy materiałów (rodzaj materiału, producent oraz oznaczenie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować materiał), które planują wykorzystać przy prowadzeniu prac. Dla uniknięcia wątpliwości dodaje się, że Zamawiający nie narzuca zastosowania materiałów konkretnych producentów, a badać będzie wyłącznie walory jakościowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu zamówienia.

 

Złożenie oferty wiąże się z zobowiązaniem do wykonania prac zgodnie ze wszelkimi odnośnymi przepisami prawa (prawo budowlane, prawo ochrony zabytków, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.) oraz do fizycznego udziału w odbiorach.

 

Prace muszą zostać wykonane w terminie do 30 grudnia 2024 r.

 

Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.

 

5.         Opis warunków udziału w postępowaniu (kryteria dostępu)

 

5.1.  Doświadczenie w zakresie realizacji projektów zbliżonych do projektu będącego przedmiotem postępowania:  

 

Powyższe kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wykazania, że oferent wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej 2 usługi polegające

na konserwacji polichromii ściennych z XX wieku, o powierzchni min 300 m2, obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków lub w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku lub wpisanego do inwentarza muzeum.

 

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą wykaz usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

 

5.2.  Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach Projektu:

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówieniabędzie dysponował: co najmniej 4 osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowychniezbędnych do wykonania zamówienia, tj.: - wykształcenie wyższe na kierunku konserwacjii restauracji dzieł sztuki w specjalności konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej, -spełniającą wymogi określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkówi opiece nad zabytkami, przewidziana do kierowania pracami konserwatorskimi,

 

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi złożyć

wraz z ofertą wykaz osób wraz z dokumentami poświadczającymi ich wykształcenie i

doświadczenie zawodowe.

        

5.3.  Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

 

Wykonawca musi wykazać, że posiada polisę ubezpieczeniową, a w przypadku braku inny dokument, potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – w przedmiocie wykonania usługi konserwacji – z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł.

 

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą polisę wraz z potwierdzeniem opłacenia składki ubezpieczeniowej.

 

6.         Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków dopuszczających:

 

6.1.   w zakresie określonym w podpunkcie 5.1. – spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających wiarogodność takiego oświadczenia (lista zrealizowanych usług wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania – np. w formie protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora itp.)

6.2.   w zakresie określonym w podpunkcie 5.2. – spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających wiarogodność takiego oświadczenia (dane wskazywanej osoby/wskazywanych osób wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia).

6.3.   W zakresie określonym w podpunkcie 5.3. - spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających wiarygodnośćtakiego oświadczenia (kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z kopią potwierdzeniem opłacenia składki.

 

Oferta, która nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w punkcie 5 powyżej, z uwzględnieniem sposobu ich udokumentowania zgodnie z opisem zawartym w niniejszym punkcie 6, zostanie odrzucona ze względów formalnych i nie będzie analizowana merytorycznie. Zamawiający odrzuci również ofertę w przypadku, gdy na wezwanie Zamawiającego oferent nie dostarczy dokumentów potwierdzających wiarogodność oświadczeń. W przypadku odrzucenia oferty oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

Za najlepszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie kryteria formalne (dostępu) opisane w punkcie 5 powyżej i udokumentowane zgodnie z treścią punktu 6 oraz przewidująca najniższe wynagrodzenie brutto. W przypadku przedsiębiorców stawka brutto oznacza stawkę zawierającą wszystkie podatki, w tym VAT, w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej stawka brutto oznacza całkowity koszt wynagrodzenia, tj. łącznie z tzw. kosztami pracodawcy (tzw. „duże brutto”).

 

7.       Wymagania dotyczące wadium:

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 500,00 zł.

2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

·         pieniężnej – wypłacone przelewem na konto Zamawiającego,

·         gwarancjach bankowych,

·         gwarancjach ubezpieczeniowych,

·         poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz. 299)

                3. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na

                    konto prowadzone w Banku Spółdzielczym w Kowalu nr 91 9557 0006 0016 6100 2000 0001

                4. Wadium winno być na koncie Zamawiającego, nie później niż przed upływem terminu

                    składania ofert. Dowód (kopia) potwierdzenia złożenia wadium powinna zostać załączona

                    do oferty.

 

8.       Dane kontaktowe dla oferentów:

ks. kan.  – Ryszard Pospieszyński

e-mail: ryszardpos@diecezja.wloclawek.pl

tel.: 54 284 56 28, 518014658

 

9.         Sposób i termin złożenia oferty

 

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej w języku polskim – oferty można składać wyłącznie osobiście w siedzibie Parafii (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu) lub listownie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2024 r. do godz. 14.00, na adres Zamawiającego wskazany w punkcie 1.

 

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

  

Osoba podpisująca ofertę musi być upoważniona do reprezentowania Oferenta. W przypadku, jeśli prawo reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów jak CEiDG albo KRS, oferta, do której nie dołączono pełnomocnictwa będzie uznana nie nieważną.

 

Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę / osoby składające ofertę.

 

Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego (nie decyduje data nadania listu poleconego), w tym godzinę dostarczenia.

 

10.     Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

11.     Kryteria wyboru ofert i opis sposobu ich obliczania

 

Za najlepszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie kryteria formalne (dostępu) opisane w punkcie 5 powyżej i udokumentowane zgodnie z treścią punktu 6 oraz przewidująca najniższe wynagrodzenie brutto. W przypadku przedsiębiorców stawka brutto oznacza stawkę zawierającą wszystkie podatki, w tym VAT, w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej stawka brutto oznacza całkowity koszt wynagrodzenia, tj. łącznie z tzw. kosztami pracodawcy (tzw. „duże brutto”).

 

W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów spełniających kryteria dostępu złoży oferty na tę samą kwotę wynagrodzenia, zostaną poproszeni o złożenie ofert uzupełniających.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia zaoferowaną ceną. Oferent, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

 

12.     Rozstrzyganie sporów

 

Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

 

13.   Załączniki

 

1.       Załącznik nr 1 – formularz ofertowy;

2.       Załącznik nr 2 – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia;

3.       Załącznik nr 3 – wykaz robót;

4.       Załącznik nr 4 – pozwolenie kujawsko-pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i prac restauratorskich przy zabytku z dnia 15 listopada 2023 r. znak ZN/436/2023;

 

5.       Załącznik nr 5 – program prac i dokumentacja fotograficzna;

6.       Załącznik nr 6 – wzór umowy.

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Kłotnie, Kłotno 65, 87-820 Kotno

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz wszyscy użytkownicy strony internetowej przedmiotowego postępowania, na której Gmina Baruchowo udostępniła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, działając pod adresem www.baruchowo.pl.

- dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji oraz trwałości projektu (jeżeli dotyczy),

- przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów, na których zasoby powołują się wykonawcy,

- przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia,

- dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO

 

 

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.