OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BARUCHOWO

O KONSULTACJACH  PROJEKTU PROGRAMU

WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

NA ROK 2015

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 39.2014 z dnia 16 października  2014 r. Wójt Gminy Baruchowo zaprasza organizacje pozarządowe  prowadzące działalność na terenie Gminy Baruchowo do konsultacji projektu programu współpracy gminy Baruchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , na rok 2015.

 Termin konsultacji : od 23 października 2014 r.  do  6 listopada  2014 r.  do godz. 1400.

 Forma konsultacji:  pisemna z wykorzystaniem formularza konsultacji.

Wypełniony formularz można złożyć:

1)     drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Baruchowo 54,

                                         87 – 821 Baruchowo;

2)     drogą elektroniczną na adres: inwestor@baruchowo.pl;

3)     osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo 54.

Projekt programu oraz formularz  konsultacji dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Baruchowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.baruchowo.pl.

Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa, tel. 54 2845 611.

  Załącznik: 

1)     Zarządzenie Nr 39.2014 Wójta Gminy z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

   Do pobrania:

1)     Projekt programu współpracy Gminy Baruchowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.

2)     Formularz konsultacji.

                                                                            Wójt  Gminy Baruchowo

                                                                                Stanisław Sadowski

Baruchowo, 2014.10.16