Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ulgi (umorzenia, raty, odroczenia) podatków i opłat lokalnych

 

 

 
KARTA USŁUGI NR:31

 

Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Ulgi (umorzenia, raty, odroczenia) podatków i opłat lokalnych
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) w art. 67a przewiduje następujące rodzaje ulg:
. Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty
. Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami
. Umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę.
Wymagane dokumenty:
 
 
1. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, wniosek powinien zawierać:
a. szczegółowy opis okoliczności powstania zaległości podatkowych;
b. informację dotyczącą sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika wraz z dokumentami potwierdzającymi wiarygodność przedstawionych informacji; w tym celu należy wypełnić druk oświadczenia o stanie majątkowym, który można pobrać osobiście, lub ze stron internetowych UG druk oświadczenia - do pobrania w formacie .rtf
c. zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (odpowiednio: aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek renty/emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych i inne)
d. kopie rachunków opłat eksploatacyjnych za mieszkanie lub inny zajmowany lokal;
e. orzeczenia o przyznanej pomocy materialnej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
f. opis innych posiadanych zaległości;
g. informacje o innych okolicznościach faktycznych (np. zdarzenia losowe) wpływających na sytuacją podatnika. 2. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą, oprócz informacji wyżej wskazanych, wniosek powinien zawierać informacje na temat rodzaju prowadzonej działalności, zasięgu terytorialnego jaki ona obejmuje oraz szacunkowego udziału i konkurencji na rynku druk oświadczenia o podmiocie ubiegającym się o pomoc de minimis - do pobrania w formacie .rtf
Na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w brzmieniu obowiązującym od 05.04.2010 r., podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
a. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
b. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie).
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia (plik do pobrania w formacie .pdf), zakres informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 i ust. 2 cytowanej ustawy, oraz wzór formularza informacji, kierując się koniecznością zapewnienia zupełności i przejrzystości przedstawianych informacji - art. 37 ust. 2a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) - plik do pobrania w formacie .pdf
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) - plik do pobrania w formacie .pdf
3. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę prawną, wniosek powinien zawierać:
a. szczegółowy opis okoliczności powstania zaległości podatkowych;
b. informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za okres 3 ostatnich lat obrotowych, w przypadku podmiotów zobowiązanych do ich sporządzania zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr. 152, poz. 1223) lub inne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym;
c. informacje na temat wyniku finansowego, uzyskanego w okresie bieżącego roku - do dnia złożenia wniosku (np. wstępna wersja bilansu, rachunków zysków i strat)
d. plan przychodów i wydatków na dany rok podatkowy; e. wykaz należności oraz zobowiązań publiczno - i cywilnoprawnych wraz ze sposobem ich realizacji;
f. informację skąd Strona uzyska środki na spłatę zaległości, rozłożonych na raty lub w odroczonym terminie płatności;
g. informacje o innych okolicznościach faktycznych (np. zdarzenia losowe) wpływających na sytuację podatnika;
h. informacje na temat rodzaju prowadzonej działalności, zasięgu terytorialnego jaki ona obejmuje oraz szacunkowego udziału i konkurencji na rynku druk oświadczenia o podmiocie ubiegającym się o pomoc de minimis
Na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w brzmieniu obowiązującym od 05.04.2010 r., podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
a. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
b. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie).
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia (plik do pobrania w formacie .pdf), zakres informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 i ust. 2 cytowanej ustawy, oraz wzór formularza informacji, kierując się koniecznością zapewnienia zupełności i przejrzystości przedstawianych informacji - art. 37 ust. 2a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) - plik do pobrania w formacie .pdf
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) - plik do pobrania w formacie .pdf
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Gminy Baruchowo, Biuro Obsługi Klienta, Podinspektor ds. wymiaru podatku i księgowości podatkowej Pani Małgorzata Piotrowska, pokój nr 8 tel. (54) 2845-611 wew.33 lub 795401168
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie wniosku z wymaganymi załącznikami. Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji.
Termin realizacji:
 
Termin załatwienia sprawy: - w sprawach nie wymagających wyjaśnień - bez zbędnej zwłoki, - w sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień i czynności - do dwóch miesięcy .
Opłaty:
 
Nie podlega opłacie skarbowej.
Tryb odwoławczy:
 
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku. Termin złożenia odwołania od decyzji wynosi 14 dni za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo.
Uwagi:
 
Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych odbywa się w zgodzie z prawem Unii Europejskiej.
Na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą organ podatkowy może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które" - nie stanowią pomocy publicznej,
- stanowią pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) - bez konieczności notyfikacji Komisji Europejskiej, w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.
Pomoc de minimis to pomoc nie przekraczająca:
. 7,5 tys. euro dla sektora rolnictwa (produkcja podstawowych produktów rolnych)
. 30 tys. euro dla sektora rybołówstwa (produkcja przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa)
. 100 tys. euro dla sektora transportu drogowego
. 200 tys. euro dla pozostałych sektorów prowadzonej działalności
Podstawowe akty prawne:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354 ze zm.),
2. Rozporządzenie Komisji WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006r.),
3. Rozporządzenie Komisji WE Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. U. UE L 337/35 z dnia 21 grudnia 2007 r.), 4. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm.).
5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zm.),
Linki: www.uokik.gov.pl/pomoc_publiczna__.php www.bip.minrol.gov.pl
 

Załączniki

Wzór karty (436.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (13.5kB) Zapisz dokument  
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (91.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (278kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (201.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o podmiocie ubiegającym sie o pomoc de minimis (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o podmiocie biegającym sie o pomoc de minimis (327.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o stanie majątkowym (87.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o stanie majątkowym (946.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku (201.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej (202.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o rozłożenie na raty (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o rozłożenie na raty (237.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o rozłożenie podatku na raty (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o rozłożenie podatku na raty (204.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o umorzeżenie zaległości podatkowej (253.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek opłata składki na ubezpieczenie (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek opłata składki na ubezpieczenie (202.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oświadczenia o podmiocie ubiegającym sie o pomoc de minimis (333.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oświadczenie o stanie_majątkowym (1008.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór wniosek o odroczenie terminu płatności podatku (346.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór wniosku o odroczenie zaległości podatkowej (346.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór wniosku o rozłożenie podatku na raty (438.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór wniosku o umorzenie zaległości podatkowej (428.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór wniosku o opłacie składki na ubezpieczenie (344.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł
Data wprowadzenia:2011-11-02 15:02:00
Opublikował:Paweł
Data publikacji:2011-11-02 15:05:47
Ostatnia zmiana:2011-11-23 07:28:21
Ilość wyświetleń:5182

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij