Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

 

 

 
KARTA USŁUGI NR:26

 

Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Podatek od nieruchomości od osób prawnych
Podstawa prawna:
 
 
 
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.).
3. Uchwała Rady Gminy Baruchowo Nr XLII/253/10 z dn. 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, ogłoszona w Dz. Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2010r. Nr 180, poz. 2345.
4. Uchwała Rady Gminy Baruchowo Nr XXXI/208/09 z dn. 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy, deklaracji i informacji podatkowych, zmieniona uchwałą Nr V/23/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.
Wymagane dokumenty:
 
 
DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami:
. ZN-1/A - dane o nieruchomościach
. ZN-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
. Akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa dzierżawy, wpis do KRS, wyciąg z ewidencji środków trwałych, dotyczący zgłaszanych do opodatkowania budynków i budowli - do wglądu.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Gminy Baruchowo, Biuro Obsługi Klienta, Podinspektor ds. wymiaru podatku i księgowości podatkowej Pani Małgorzata Piotrowska, pokój nr 8 tel. (54) 2845-611 wew.33 lub 795401168
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie deklaracji wraz z wymaganymi załącznikami
Termin realizacji:
 
Termin załatwienia sprawy:
- w sprawach nie wymagających wyjaśnień - bez zbędnej zwłoki,
- w sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień i czynności - do dwóch miesięcy.
Opłaty:
 
Nie podlega opłacie skarbowej.
Tryb odwoławczy:
 
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku. Termin złożenia odwołania od decyzji wynosi 14 dni za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo.
Uwagi:
 
Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości?
Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: . posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
. współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych, stanowiących odrębny przedmiot opodatkowania - obowiązek ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach; jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne
. użytkownikami wieczystymi gruntów,
. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
. wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych) lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
. jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem - obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych) i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.
Co stanowi przedmiot opodatkowania w podatku od nieruchomości? Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
. grunty,
. budynki lub ich części,
. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem wymienionych w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm.)
Jakie wielkości należy przyjąć jako podstawę opodatkowania gruntów, budynków, budowli?
Podstawę opodatkowania stanowi:
. dla gruntów - powierzchnia tych gruntów
. dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
. dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- wartość , o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne , a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych- ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli natomiast budowla jest przedmiotem leasingu i odpisów dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej. W przypadku kiedy od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego.
Kiedy powstaje, a kiedy wygasa obowiązek podatkowy?
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Do czego zobowiązane są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej?
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku odpowiednio skorygować deklaracje (w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia). Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca.

 

 

Załączniki

Wzór karty (417.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Deklaracja na podatek od nieruchomości obowiązująca od 01.01.2016r. (33kB) Zapisz dokument  
Deklaracja na podatek od nieruchomości obowiązująca od 01.01.2016r. (279.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZN - 1/B (89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZN - 1/B (124.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór_DN - 1 (288.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór_ZN - 1/A (158.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór_ZN - 1/B (183.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W WERSJI PAPIEROWEJ (153kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W WERSJI PAPIEROWEJ (137.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE LUB ODWOŁANIU PEŁNOMOCNICTWA DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W POSTACI PAPIEROWEJ (199kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE LUB ODWOŁANIU PEŁNOMOCNICTWA DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W POSTACI PAPIEROWEJ (150.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł
Data utworzenia:2013-12-24 09:49:14
Wprowadził do systemu:Paweł
Data wprowadzenia:2011-11-02 13:55:20
Opublikował:Paweł
Data publikacji:2011-11-02 13:56:51
Ostatnia zmiana:2019-03-13 10:48:51
Ilość wyświetleń:4735

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij