<>

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

OBWIESZCZENIE

 

Urząd Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r., z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dn. 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80 poz. 717), zawiadamia o wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na zmianie konstrukcji dachu na budynku „Zielona Szkoła„ wraz z rozbudową budynku szkoły oraz na zmianie przeznaczenia budynku garażowo – gospodarczego na budynek garażowo – gospodarczo – edukacyjny przewidzianej do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewidencyjnym 14 w miejscowości Goreń Duży – gmina Baruchowo.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w tutejszym Urzędzie w pokoju nr 3 w terminie 14 dni.

 

Z up. WÓJTA

Krzysztof Grudziński

Kierownik referatu inwestycji,

budownictwa i rolnictwa

 

 

 

 

 

 

 

Baruchowo, dnia 15.12. 2009r.