Baruchowo, 25.04.2022r.

IBR.6733.1.7.2022

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49, 49a i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2022r. poz. 502 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Gminy Baruchowo, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie linii elektroenergetycznej w miejscowości Baruchowo na działkach nr 228/6, 236/10, 227, 226/10, 226/23, 226/22, 225/3, 305/1, 305/2, 235/25, 236/27, 236/35, 236/56, 236/40, 236/57, 236/58, 236/61, obręb ewidencyjny Baruchowo, gmina Baruchowo.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentacją
w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 3 w godz. 8:00 do 15:00.

 

Wskazuję się dzień publicznego ogłoszenia na: 25  kwietnia 2022r.

 

                                                                                             

 

 

Z. up. Wójta

Krzysztof Grudziński

Zastępca Wójta

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.      Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

  1. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
  2. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Baruchowo.