Baruchowo, 01.02.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Baruchowo na lata 2021-2027”.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057) oraz uchwałą nr XXIX.229.2021 Rady Gminy Baruchowo na lata 2021-2027 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Baruchowona lata 2021-2027, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zapraszam mieszkańców gminy Baruchowo, gminy sąsiednie i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, a także Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do zapoznania się z projektemStrategii Rozwoju Gminy Baruchowona lata 2021-2027w ramach konsultacji społecznych.

Konsultacje potrwają od 02.02.2022 r. do 08.03.2022 r.

Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Strategii, które można zgłaszać na udostępnionym formularzu, który następnie należy przesłać na adres: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowa 54, 87-821 Baruchowo (decyduje data wpływu formularza do Urzędu) lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, lub przesłać zeskanowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@baruchowo.pl(w tytule należy wpisać „Uwagi do Strategii Rozwoju”).

Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Z up. Wójta
Krzysztof Grudziński
Zastępca Wójta