OGŁOSZENIE WÓJTA  GMINY  BARUCHOWO

z dnia 12 lipca 2019 r.

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO SEKRETARZA

 

                                                        

wymiar – 1 etat

 

I. NAZWA JEDNOSTKI

Urząd Gminy Baruchowo

87–821 Baruchowo 54

 

  II. OKREŚLENIE STANOWISKA PRACY

Sekretarz Gminy

 

    III.  WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1)      wykształcenie wyższe magisterskie: administracja, prawo;

2)      co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

3)     obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)      nieposzlakowana opinia;

7)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

   IV. WYMAGANIA DODATKOWE:

1)      znajomość przepisów prawnych w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej,

2)      umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych, poprawnego formułowania decyzji administracyjnych oraz analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;

3)      predyspozycje osobowościowe tj.: umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, sumienność, bezstronność;

4)      dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office;

5)      prawo jazdy kat. B;

6)      dyspozycyjność.

V.  ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1)      nadzór nad organizacją pracy Urzędu;

2)      opracowywanie przepisów wewnętrznych Urzędu (zarządzeń, regulaminów, instrukcji) oraz nadzór nad ich wdrożeniem i przestrzeganiem;

3)      prowadzenie spraw kadrowych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych;

4)      nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;

5)      nadzór nad naborami na wolne stanowiska urzędnicze;

6)      prowadzenie wymaganych prawem rejestrów;

7)      sporządzanie upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie ich rejestru;

8)      koordynowanie i realizacja zadań związanych z wyborami i referendami;

9)      prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego;

10)    koordynowanie spraw związanych z ochroną danych osobowych;

11)    realizacja zadań nałożonych na gminę, wynikających z ustawy Prawo Oświatowe;

12)    prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem zatrudnienia młodocianych;

13)    organizowanie, nadzór i kierowanie praktykami uczniowskimi i stażami;

14)    współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w sprawach realizacji ich zadań statutowych;

15)    przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców.

 

      VI. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

         1)   godziny pracy wg czasu pracy określonego w regulaminie pracy jednostki;

         2)   praca wykonywana jest w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo;

         3)   obsługa sprzętu komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4 godzin

               dziennie), obsługa sprzętu biurowego, praca z dokumentami;

4)    przewidywany termin zatrudnienia - od 01.08.2019 r.

 

      VII.   WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił mniej niż 6%.

 

      VIII.   WYMAGANE DOKUMENTY:

  1)   życiorys (CV);

  2)   list motywacyjny;

  3)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  4)   kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

  5)   kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń dokumentujących wymagany staż pracy;

  6)   własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  7)   własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  8)   własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o stanie zdrowia;

  9)   inne dokumenty potwierdzające odpowiednie przygotowanie do pracy na wymienionym stanowisku oraz potwierdzające spełnienie wymagań dodatkowych;

10)   kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa zatrudnienia, o ile znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów (art. 13a ustawy o pracownikach samorządowych).

 

      IX.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo lub pocztą na wyżej wskazany adres do dnia 26 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Baruchowo”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.baruchowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Baruchowo.

 

      X.  INFORMACJE DODATKOWE

Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

Informujemy, że w przypadku przesłania do nas dokumentów aplikacyjnych, administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Baruchowo z siedzibą w: Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo. Państwa dane będą przetwarzane na potrzeby i przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko Sekretarza Gminy Baruchowo.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do ich treści, prawo ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W CV prosimy umieścić następującą klauzulę zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Baruchowo na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko Sekretarza Gminy Baruchowo do czasu zakończenia rekrutacji.”

 

Jeśli zgadzają się Państwo, abyśmy mogli się z Państwem kontaktować w przypadku kolejnych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie poniższej formuły:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Baruchowo po zakończeniu procesu rekrutacji na stanowisko Sekretarza Gminy Baruchowo na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 2 lat. Przysługuje mi prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.”

 

 

                                                          Wójt Gminy Baruchowo

                                                        Stanisław Sadowski