WÓJT  GMINY  BARUCHOWO

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BARUCHOWO

 

stanowisko: informatyk (1 etat)

 

 

 

Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      nienaganna opinia,

5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku informatyka,

6)      wykształcenie wyższe lub średnie techniczne pozwalające na wykonywanie zadań na stanowisku, preferowane wykształcenie informatyczne,

7)       co najmniej 1 rok stażu pracy na stanowisku informatyka lub na stanowiskach związanych bezpośrednio z informatyką,

8)      znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji technicznej i informatycznej,

9)      wiedza na temat systemów operacyjnych, typowego oprogramowania użytkowego i narzędziowego, dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla zastosowań sieci komputerowych.

 

Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej i ochronie danych osobowych,

2)      posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk pracy wyposażonych w komputery,

3)      znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem siecią LAN i WAN,

4)      doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami z oprogramowaniem Microsoft,

5)      znajomość administrowania i zarządzania sieciami baz danych SQL,

6)      zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole,

7)      komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność.

 

Główne zadania wykonywane na stanowisku:

1)      pełnienie obowiązków Administratora Systemów Informatycznych,

2)      zapewnienie bezpieczeństwa danych poprzez pełnienie roli Administratora Bezpieczeństwa Danych zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych wydanych na tej podstawie,

3)      zapewnienie ochrony systemów informatycznych,

4)      nadzór nad tworzeniem i składowaniem kopii bezpieczeństwa systemów baz danych osobowych,

5)      identyfikowanie i analizowanie zagrożeń i ryzyka, na które narażone są dane osobowe,

6)      udział w tworzeniu i określaniu polityki bezpieczeństwa informacji,

7)      nadzór nad procesem rejestracji zbiorów danych osobowych,

8)      zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez ich ochronę przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem,

9)      zarządzanie domenami: „baruchowo.pl”; „baruchowo.com”; „baruchowo.com.pl”,

10)   nadzór nad funkcjonalnością działania witryny WWW urzędu,

11)   nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem BIP, w tym pełnienie roli administratora BIP,

12)   administrowanie oprogramowaniem oraz systemami znajdującymi się na stacjach roboczych, instalacja, ewidencja i uaktualnianie użytkowanego oprogramowania,

13)  okresowa konserwacja sprzętu i oprogramowania,

14)  planowanie zakupu materiałów eksploatacyjnych do obsługi sprzętu sieciowego,

15)  planowanie rozwoju sieci komputerowej,

16)  prowadzenie ewidencji sprzętu i zasobów oraz programów znajdujących się na poszczególnych stanowiskach pracy,

17)  przygotowywanie dokumentacji oraz licencji i wersji instalacyjnych w jednym miejscu i rejestrowanie wszelkich zmian oprogramowania w książce serwera,

18)  szkolenie pracowników w zakresie obsługi programów komputerowych oraz użytkowników aplikacji,

19)  serwis i obsługa centrali telefonicznej,

20)  zapewnienie   prawidłowego   funkcjonowania   sprzętu   komputerowego,   urządzeń peryferyjnych i oprogramowania biurowego na stanowiskach pracy pracowników Urzędu, w tym bezpośrednie wsparcie użytkowników w zakresie instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania biurowego oraz poczty elektronicznej,

21)  nadzór nad wykonywaniem serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych,

22)  rozwiązywanie problemów związanych z eksploatacją stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych, użytkowaniem infrastruktury sieciowej, w tym naprawy bieżące,

23)  aktualizacje i archiwizacja aplikacji sieciowych Zintegrowanego Systemu Finansowo Księgowego oraz Obiegu Dokumentów, ścisła współpraca w zakresie funkcjonowania, modernizacji i zmian z twórcą systemu,

24)  integracja sprzętu z oprogramowaniem sieciowym i aplikacjami użytkowymi,

25)  koordynacja prac wdrożeniowych i instalacyjnych prowadzonych przez firmy obce.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)      godziny pracy wg czasu pracy określonego w Regulaminie Pracy Urzędu,

2)      praca wykonywana jest na terenie Urzędu Gminy Baruchowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baruchowo,

3)      obsługa sprzętu komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), biurowego, praca z dokumentami, przyjmowanie przedsiębiorców, beneficjentów i innych klientów Urzędu Gminy Baruchowo i jednostek organizacyjnych Gminy.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kwestionariusz osobowy,

4)      kserokopia dowodu osobistego,

5)      dokumenty poświadczające wykształcenie,

6)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku pracy,

7)      kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń dokumentujących wymagany trzy letni staż pracy, w tym potwierdzające minimum 1 rok stażu pracy na stanowisku informatyka lub na stanowiskach bezpośrednio związanych z informatyką,

8)      własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

10)  własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o stanie zdrowia.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, lub pocztą na wyżej wskazany adres do dnia 19.01.2017 r. roku (decyduje data wpływu do Urzędu). Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i nr telefonu kandydata, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko informatyka”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.baruchowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Baruchowo.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe C V (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902).