Baruchowo, dn. 2023.02.28

 

IBR.6733.1.4.2023

 

 

OBWIESZCZENIE

o wystąpieniu o uzgodnienie decyzji

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 28.02.2023r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Starosty Włocławskiego, Zarządu Zlewni we Włocławku PGW WP, Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicacho uzgodnienie projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na:remoncie istniejącego budynku usług sportu wraz z budową zadaszenia trybuny na działce nr 168/3 obręb ewidencyjny Baruchowo, gmina Baruchowo  Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 3 w godz. 8:00 do 15:00.

 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia na 28 lutego 2023r.

 

   

 

Z up. Wójta

Krzysztof Grudziński

Zastępca Wójta

 

 

                                          

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,
  2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
  3. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Baruchowo