Baruchowo dnia: 2023-01-20

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

OGŁOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na Przebudowa drogi gminnej nr 191044C w miejscowości Goreń Nowy – znak sprawy IBR.271.24.2022.KG.

Zamawiający, Gmina Baruchowo, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

na: Przebudowa drogi gminnej nr 191044C w miejscowości Goreń Nowy za cenę brutto 537 276.79 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę która spełniła wszystkie warunki określone zapisami SWZ oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów za kryteria oceny ofert określone w SWZ.

Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Okres gwarancji

 

 

Łączna liczba punktów

1

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

  60,00

  20,00

  20,00

 

 

  100,00

2

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Krzywa Góra 8 /10

87-800 Włocławek

  40,67

  20,00

  20,00

 

 

  80,67

 

Zamawiający

                                                                                                                     

 Z up. Wójta

       Krzysztof Grudziński

Zastępca Wójta