PROJEKTY UCHWAŁ NA OBRADY XLIV SESJI RADY GMINY BARUCHOWO DNIA 30 LISTOPADA 2022 r.

 

  1. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
  2. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości.
  3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Baruchowo w 2022 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie działań  związanych z nieodpłatnym przejęciem działki prywatnej w sołectwie Baruchowo od właściciela, przekształceniem działki na drogę oraz zrealizowanie inwestycji budowy drogi na działce nr 157/20 oraz 157/23.