PROJEKTY UCHWAŁ NA OBRADY XLI SESJI RADY GMINY BARUCHOWO DNIA 26 WRZEŚNIA 2022 r.

  1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2022.
  2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2022-2032.
  3. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baruchowo, dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Baruchowo i Boża Wola.
  4.  Projekt uchwaływ sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
  5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII.229.2013  Rady Gminy Baruchowo  z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie nadania nazw drogom publicznym kategorii gminnej oraz drogom wewnętrznym zlokalizowanym na terenie gm. Baruchowo w miejscowości Goreń Duży i Skrzynki.
  6. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowościCzarne-Nadleśnictwo, Justynkowo i Radziszewo.