Baruchowo, 10.08.2022r.

IBR.6220.4.2021

 

DECYZJA

 

Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 5a i art. 86d ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.)

orzekam

 

umorzyćpostępowanie, wszczęte na wniosek SH13 Sp. z o.o., ul. I. Krasickiego 36A, 30-503 Kraków,
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 52/4 i 52/6 obręb Grodno, gmina Baruchowo”, prowadzone pod sygnaturą IBR.6220.4.2021.

 

Uzasadnienie

W dniu 08.08.2022r. do Urzędu Gminy Baruchowo wpłynął wniosek SH13 Sp. z o.o., ul. I. Krasickiego 36A, 30-503 Kraków, o wycofanie wniosku z dnia 19.11.2021r.(wpływ do urzędu 24.11.2021r) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 52/4
i 52/6 obręb Grodno, gmina Baruchowo”.

Na mocy art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego gdy postępowanie
z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

W tym przypadku, gdy strona na której wniosek wszczęto postępowanie, wycofała ten wniosek, sprawa administracyjna stała się bezprzedmiotowa i nie ma podstaw do jej merytorycznego załatwienia przez organ. 

Skoro w przedmiotowej sprawie zaistniały okoliczności wskazane w art. 105 §1 k.p.a., orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

                                                                                              Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo złożenia odwołania za pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 


 

 

Otrzymują :

  1. Wnioskodawca.
  2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
  3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku.
  4. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku.
  5. UG a/a

 

pozostałe strony postępowania

 

 

na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz.735 ze zm.) w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.).

(adresy w aktach sprawy)