Baruchowo, 2022.08.10  

                 

IBR.6220.4.8.2021

 

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie

 

Zgodnie z art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022r., poz. 1029 ze zm.), w związku
z art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.),

 

Wójt Gminy Baruchowo   

 

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.08.2022r. została wydana decyzja nr IBR.6220.4.2021 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 52/4 i 52/6 obręb Grodno, gmina Baruchowo”.

Postępowanie w niniejszej sprawie prowadzono na wniosek SH13 Sp. z o.o.,
ul. I. Krasickiego 36A, 30-503 Kraków.

 Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku i Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku oraz wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3 od poniedziałku do piątku, w godzinach  od 8.00 do 15.00.

 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 10.08.2022r.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl
  2. Zamieszczeniena tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo
  3. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Grodno.
  4. a/a.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń……………………………………………………………

Zdjęto z tablicy ogłoszeń …………………………………………………………………