Baruchowo, dnia 18.02.2022 r.

IBR.6722.1.6.2021

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Baruchowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo w zakresie obszaru wskazanego w uchwale intencyjnej Rady Gminy Baruchowo Nr XXII.165.2020 z dnia 12 listopada 2020 r.

 

Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2-5, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. d, art. 54 ust. 2 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXII.165.2020 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany studium znajduje się na pograniczu obrębów ewidencyjnych:  Baruchowo, Boża Wola,  Kurowo Babia Góra i Kłotno. Granice obszaru usytuowane są pomiędzy drogą wojewódzką nr 265 oraz drogami gminnymi nr 191022C i 191024C wraz z 60-100 metrowym otoczeniem.

Przedmiotowy projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 25.02.2022 r. do 21.03.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, pokój 3, w godzinach pracy urzędu, a także zostanie opublikowany na stronie:www.baruchowo.pl

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baruchowo informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w ww. terminie i miejscach.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w przedmiotowym projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baruchowo odbędzie się w dniu 04.03.2022r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, w Sali konferencyjne Urzędu Gminy Baruchowo.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać na piśmie (Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: budownictwo@baruchowo.pl lub na adres skrytki ePUAP: /UG_Baruchowo/Skrytka/, UG_Baruchowo/SkrytkaESP, kierując je do Wójta Gminy Baruchowo. Uwaga powinna zawierać nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04.2022 r.

Uwagi nie spełniające ww. warunków pozostawi się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Baruchowo.

Zgodnie z art. 11a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Baruchowo: www.baruchowo.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Z up. Wójta
Krzysztof Grudziński
Zastępca Wójta