Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • Uchwała Nr XLVI.315.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Baruchowo;
 • Uchwała Nr XLVII.317.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Baruchowo;
 • Uchwała Nr II.16.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie gminy Baruchowo;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Wymagane wnioski

 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia miejscu lub poza miejscem sprzedaży;
 • wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

Wnioski do pobrania w załącznikach.

Wymagane załączniki

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

Dokumenty do wglądu

oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

Opłaty

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnosi opłatę się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa  wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)  wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust. 5, wnoszą opłatę w podstawowej wysokości.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Zezwolenia nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. 

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścićopłatę skarbowąw wysokości17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Termin załatwienia sprawy

miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Baruchowo, pokój nr 10

Pracownicy:Maria Radowska

Godziny pracy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:15-15:15

wtorek: 8:00-16:00

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Opłaty za odwołanie

Brak 

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna do pobrania w załącznikach