Baruchowo, 27.10.2021r.

 

 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Baruchowo

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo dla obszaru położonego przy drodze powiatowej w miejscowości Goreń Duży

 

W związku z brakiem uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo dla obszaru położonego przy drodze powiatowej w miejscowości Goreń Duży, nie ma podstaw do rozstrzygnięcia zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).

Z up. Wójta
Krzysztof Grudziński
Zastępca Wójta