Baruchowo, 08.10.2021r.

IBR.6733.2.7.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49, 49a i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A., z pełnomocnictwa której występuje Pan Piotr Wawrzyniak, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0, 4kV; budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN, nN wraz z rozdzielnicą kablową; wymianie słupów linii napowietrznej SN, nN wraz z demontażem odcinka linii napowietrznej nN ze słupami na dz. nr 44/3, 44/4, 44/1, 42, 37/1, 37/2 w obrębie ewid. Kurowo Babia Góra  oraz na dz. nr 1, 3/1, 3/2, w obrębie ewid. Kurowo Parcele, gmina Baruchowo.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentacją
w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 3 w godz. 8:00 do 15:00.

 

Wskazuję się dzień publicznego ogłoszenia na: 08 października 2021r.

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.       Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

  1. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
  2. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kurowo Kolonia,
  3. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kurowo Parcele.