Baruchowo, 2021.09.23

IBR.6733.2.6.2021

 

OBWIESZCZENIE

      o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania decyzji

 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

    Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 10 § 1 oraz 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia, że w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek ENERGA OPERATOR S.A., z pełnomocnictwa której występuje Pan Piotr Wawrzyniak w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0, 4kV; budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN, nN wraz z rozdzielnicą kablową; wymianie słupów linii napowietrznej SN, nN wraz z demontażem odcinka linii napowietrznej nN ze słupami na dz. nr 44/3, 44/4, 44/1, 42, 37/1, 37/2 w obrębie ewid. Kurowo Babia Góra  oraz na dz. nr 1, 3/1, 3/2, w obrębie ewid. Kurowo Parcele, gmina Baruchowo

 

zakończono zbieranie materiału dowodowego w powyższej sprawie.

 

Stosownie do treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w wymienionej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3
w godzinach od 8.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku oraz wypowiedzenia się na piśmie, przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 7 dni od dnia ukazania się zawiadomienia. Po tym terminie decyzja zostanie wydana w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w aktach sprawy.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego, doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  Wskazuję się dzień publicznego ogłoszenia: 23 września 2021r.                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.       Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

  1. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
  2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kurowo Kolonia,
  3. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kurowo Parcele.