Baruchowo dnia: 2021-09-20

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

……………………………………………….

[nazwa zamawiającego, adres]

OGŁOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baruchowo – znak sprawy IBR.271.07.2021.KG.

Zamawiający, Gmina Baruchowo, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuję, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

Dynamic-Metal Sp z o.o.

Spółdzielcza 8

87-122 Grębocin

na: Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baruchowo. za cenę brutto 1 560 811.45 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano wykonawcę który spełnił wszystkie warunki określone zapisami SWZ oraz otrzymał najwyższą liczbę punktów za kryteria oceny ofert określone w SWZ.

Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

 

 

 

 

Łączna liczba punktów

1

Dynamic-Metal Sp z o.o.

Spółdzielcza 8

87-122 Grębocin

  60,00

  40,00

 

 

 

 

  100,00

 

 

Zamawiający

  Krzysztof Grudziński