Baruchowo, 2021.09.17

IBR.6220.2.7.2021                             

Obwieszczenie

o wpłynięciu opinii z PPIS we Włocławku i Zarządu Zlewni we Włocławku,
 postanowienia RDOŚ w Bydgoszczy
oraz o zakończeniu zbierania materiałów

 

Na podstawie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) w związku art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735),

zawiadamiam,

o zakończeniu zbierania materiałów w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, na wniosek z dnia 01.07.2021r, złożony przez Gminę Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 104 w miejscowości Zawada - Piaski”. Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 104, 91, 140, 202 w obrębie geodezyjnym Zawada Piaski, gm. Baruchowo.

Zawiadamiam o wpłynięciu opinii od Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Stosownie do treści art. 10 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735), zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w wymienionej sprawie, w tym z w/w opiniami i postanowieniem, w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3 w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku oraz wypowiedzenia się na piśmie, przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów  i materiałów, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po tym terminie decyzja zostanie wydana w oparciu o dowody i materiały znajdujące  się w aktach sprawy.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 17.09.2021r.

 

Z up. Wójta
Krzysztof Grudziński
Zastępca Wójta

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,
  2. Zamieszczeniena tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
  3. Zmieszczenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zawada-Piaski,
  4. UG-a/a.