WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo dla obszaru położonego przy drodze powiatowej w miejscowości Goreń Duży

 

Projekt planu został po raz trzeci wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 15 czerwca 2021 r. do 7 lipca 2021 r., z terminem składania uwag do dnia 22 lipca 2021 r. W wyżej określonym terminie zostały wniesione uwagi ujęte w niniejszym wykazie.

 

Lp

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię,

nazwa jednostki

organizacyjnej i adres

zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie

nieruchomości,

której dotyczy

uwaga

Ustalenia
projektu planu

dla nieruchomości, której

dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie

Wójta Gminy
Baruchowo w sprawie

rozpatrzenia uwagi

Uwagi

uwaga

uwzględniona

uwaga

nieuwzględniona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

19.07.
2021 r.

Osoby fizyczne

 

Informuję, że przedstawiony projekt planu nie uwzględnia aktualnego podziału geodezyjnego działki nr ewid. 296/2 (obręb Goreń Duży gm. Baruchowo) dokonanego w 2020 roku.

W wyniku tego podziału wyodrębniono działkę nr ewid. 296/6 (obręb Goreń Duży gm. Baruchowo) oraz działkę nr ewid. 296/7 pełniącej funkcję drogi wewnętrznej.

Proponowana w projekcie mpzp droga o symbolu 24KDW, koliduje z obecnym podziałem geodezyjnym ponieważ częściowo przebiega przez teren naszej działki o nr ewid. 296/6. Działka ta jest ogrodzona i w części przebiegu drogi 24KDW są już posadzone drzewa.

W związku z powyższym proszę o uwzględnienie w projekcie mpzp zmian wynikających z aktualnego podziału geodezyjnego, tj.

1.       Zmniejszenie szerokości drogi 24KDW do szerokości istniejącej drogi nr ewid. 296/7,

Działka
nr 296/6 i 296/7

obręb Goreń Duży

20ML – teren zabudowy letniskowej

25KDW – teren drogi wewnętrznej

 

x

 

Uwaga uwzględniona częściowo.

 

Mapa zasadnicza stanowiąca podkład do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest aktualna na dzień przystąpienia do sporządzenia planu. W trakcie już prowadzonej procedury planistycznej pojawiły się nowe podziały geodezyjne, które nie są ujęte na powyższej mapie.

 

Podział nastąpił w trybie rolnym bez uwzględniania docelowego układu drogowego projektowanego w planie miejscowym jak również przyszłego zagospodarowania. Nie jest możliwa prawidłowa obsługa komunikacyjna terenu, jak również wnioskowanej działki 296/6 drogą o szerokości 4 m. Taka szerokość nie zapewnia możliwości przejazdu wozów asenizacyjnych do czasu budowy kanalizacji sanitarnej na całym obszarze czy mijania się samochodów. W związku z powyższym drogę, oznaczoną w planie jako 24KDW zmniejszono do 6 m na odcinku wzdłuż działki 296/6.

Działka ma zapewniony dostęp do dróg publicznych poprzez układ dróg wewnętrznych proponowany w projekcie planu miejscowego.

Zgodnie z przepisami szerokość drogi stanowiącej dojazd i dojście do działek budowalnych nie może być mniejsza niż 5 m. Wskazana obecnie szerokość 6 m jest kontynuacją minimalnych szerokości dla dróg wskazanych jako wewnętrzne o przejezdnym charakterze, zapewniając przestrzeń dla przyszłej infrastruktury technicznej jak i komfortu dojazdów do terenów przeznaczonych pod zabudowę.

2.       Uwzględnienie drogi wewnętrznej nr ewid. 296/7 wzdłuż zachodniej granicy mojej działki.

 

x

2

20.07.
2021

Osoby fizyczne

Jak uwaga nr 2

Działka
nr 296/6 i 296/7

obręb Goreń Duży

20ML – teren zabudowy letniskowej

25KDW – teren drogi wewnętrznej

x

x

Jak w uwadze nr 2

3

20.07. 2021

Osoba fizyczna

Informuję, że szerokość drogi 26KDW w przedstawionym projekcie planu nie pokrywa się z aktualną szerokością istniejącej drogi. Proponowana w projekcie droga o symbolu 26KDW ma szerokość 6-ciu metrów i jest o 2 metry szersza od faktycznie istniejącej drogi. Droga proponowanej szerokości 6-ciu metrów częściowo przebiega przez tereny ogrodzonych działek położonych wzdłuż tej drogi. W związku z powyższym proszę o zmniejszenie w miejscowym planie drogi 26KDW do szerokości faktycznie istniejącej drogi tj. do szerokości 4 metrów.

 

Działka

nr 297/29

obręb Goreń Duży

Obszar planu

 

x

Plan miejscowy nie ma na celu sankcjonowania jedynie istniejących podziałów ale proponowanie takich rozwiązań, które będą uwzględniały przyszłe zagospodarowanie całego obszaru plan. Obecny podział, w którym drogi dojazdowe mają po 4 m szerokości wydzielane były w trybie rolnym bez uwzględniania otoczenia czy docelowego przeznaczenia. Szerokość 4 m drogi wewnętrznej nie zapewnia dostępu wozów asymilacyjnych, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej czy tez możliwości mijania się samochodów a nawet problemów z wjazdem/wyjazdem na działkę.

Zgodnie z przepisami szerokość drogi stanowiącej dojazd i dojście do działek budowalnych nie może być mniejsza niż 5 m. Wskazana obecnie szerokość 6 m jest kontynuacją minimalnych szerokości dla dróg wskazanych jako wewnętrzne o przejezdnym charakterze, zapewniając przestrzeń dla przyszłej infrastruktury technicznej jak i komfortu dojazdów do terenów przeznaczonych pod zabudowę.

4

21.07.
2021 r.

Osoba fizyczna

 

Informuję, iż załącznik nr 1 – rysunek III wyłożenie – jest nieaktualny ponieważ nie ma w nim obecnego podziału działek. Jako właściciel działki nr ewid. 296/5 obręb 0003 gmina Baruchowo w planie zagospodarowania przestrzennego przez środek mojej działki zaprojektowana została droga wewnętrzna nr 25KDW (pomiędzy terenem zabudowy nr 19ML i 20 Ml).

Wobec powyższego nie ma na to mojej zgody, ponieważ w najbliższym czasie planuję wybudować na mojej działce domek letniskowy. Jednocześnie oczekuję, iż obecna droga wewnętrzna nr 25KDW tj. ul. Jarzębinowa będzie dochodziła i kończyła się na mojej działce o nr ewid. 296/5 obręb 0003 Baruchowo – załącznik nr 2 aktualny podział.

W przypadku odrzucenia mojego wniosku, proszę o propozycję zadośćuczynienia za zajęcie mojej działki kosztem wybudowania drogi wewnętrznej.

Działka
nr 296/5

obręb Goreń Duży

19ML, 20ML – teren zabudowy letniskowej

25KDW – teren drogi wewnętrznej

 

x

 

Mapa zasadnicza stanowiąca podkład do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest aktualna na dzień przystąpienia do sporządzenia planu. W trakcie już prowadzonej procedury planistycznej pojawiły się nowe podziały geodezyjne, które nie są ujęte na powyższej mapie.

5

22.07. 2021

Osoba fizyczna

Proszę o zakwalifikowanie działki nr 265/1 jako drogi publicznej stanowiącej dojazd do mojej działki 251/1, 265/2 i 248/1 w Goreniu Dużym.

Działka nr 265/1 obręb Goreń Duży

 

 

x

Działka nr 265/1 znajduje się z znacznej części poza granicą planu miejscowego. Fragment będący w projekcie planu nie stanowi układu wymagającego wskazania jako droga publiczna.   Działki mają dostęp do ul. Słonecznikowej lub poprzez dojazd stanowiący fragment działki 265/1. W projekcie planu tak zostały ukształtowane linie zabudowy aby z obecnego dojazdu można było nadal korzystać.


 Wójt Gminy Baruchowo