Baruchowo, 04.08.2021r.

IBR.6733.2.1.2021

 

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 61 § 4, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 Ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się, że na wniosek ENERGA OPARATOR S.A, z pełnomocnictwa której występuje Pan Piotr Wawrzyniak wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 

Budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0, 4kV; budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN, nN wraz z rozdzielnicą kablową; wymianie słupów linii napowietrznej SN, nN wraz z demontażem odcinka linii napowietrznej nN ze słupami na dz. nr 44/3, 44/4, 44/1, 42, 37/1, 37/2 w obrębie ewid. Kurowo Babia Góra  oraz na dz. nr 1, 3/1, 3/2, w obrębie ewid. Kurowo Parcele, gmina Baruchowo.  

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. Nr 3 w godz. 8: 00 do 15:00.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia na 04 sierpnia 2021r.

 

                                                                                             

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.      Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.      Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.      Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kurowo Parcele,

4. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kurowo Kolonia.