Baruchowo, 2020.07.09

IBR.6220.1.6.2021                             

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

oraz wystąpieniu do RDOŚ w Bydgoszczy, Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku

i PPIS we Włocławku o wydanie opinii

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735), w związku z art. 33 ust. 1, art. 73 ust. 1 oraz art.74 ust3 i ust. 3c ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) zwanej dalej w skrócie uouioś

zawiadamiam,

że w dniu 07.07.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek z dnia 18.06.2021r. (wpł. 21.06.2021r.) uzupełniony w dniu 02.07.2021r., złożony przez Czesława Ogłodzińskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o nazwie „Energia Przyszłości”  o mocy 1,2 MW i powierzchni nie przekraczającej 2,60 ha, linii kablowych SN i  NN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placami i drogami wewnętrznymi oraz niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi na terenie działek nr 148 i 149 położonych w obrębie geodezyjnym 0013 w miejscowości Świątkowice, gmina Baruchowo”.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 uouioś dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz w myśl art. 33 ust. 1 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.

Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie art. 64 uouioś organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) w toku postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 09.07.2021r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,
  2. Zamieszczeniena tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
  3. Zmieszczenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Świątkowice,
  4. UG-a/a.