Informacja o II zmianie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 235/26 obręb Baruchowo

Było:

11. Wadium:

Aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w terminie najpóźniej do dnia 17.02.2021r. w pieniądzu w wysokości: 84 200, 00 zł. (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych).

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Baruchowo  w Banku Spółdzielczym w Kowalu, nr rachunku: 64 9557 0006 0000 1964 2000 0004 z opisem: „Przetarg ustny nieograniczony, nr działki, obręb, imię i nazwisko osoby na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”

Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu.

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Baruchowo najpóźniej do 17 lutego 2021r.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.

Jest:

11. Wadium:

Aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w terminie najpóźniej do dnia 21.05.2021r. w pieniądzu w wysokości: 84 200, 00 zł. (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych).

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Baruchowo  w Banku Spółdzielczym w Kowalu, nr rachunku: 64 9557 0006 0000 1964 2000 0004 z opisem: „Przetarg ustny nieograniczony, nr działki, obręb, imię i nazwisko osoby na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”

Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu.

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Baruchowo najpóźniej do 21 maja 2021r.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.

Było:

13. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 19.02.2021r. w Urzędzie Gminy w Baruchowo,  87-821 Baruchowo 54 w  sali konferencyjnej  o godz. 1000.

Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt  Gminy Baruchowo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi (zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.

Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

Zastrzega się  prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 90 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jest:

     13.  Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 25.05.2021r. w Urzędzie Gminy w Baruchowo,  87-821 Baruchowo 54 w  sali konferencyjnej  o godz. 1000.

Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt  Gminy Baruchowo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi (zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.

Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

Zastrzega się  prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 90 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Dodaje się punkt :

      15. Ustanowienie służebności:

   1.     Kupujący (Nabywca) zobligowany będzie w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od podpisania aktu notarialnego (przy umowie przeniesienia własności nieruchomości) do ustanowienia na rzecz Gminy Baruchowo na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności przesyłu polegającej na:

 

1)    prawie przeprowadzania przebiegu i utrzymania istniejącej na obciążonej nieruchomości infrastruktury technicznej, składającej się z kanalizacji sanitarnej, obejmującej urządzenia:

- kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm

2)    prawie każdorazowego i nieodpłatnego dostępu do obciążonej nieruchomości w zakresie prowadzenia prac związanych z utrzymaniem, eksploatacją, konserwacją, remontami, usuwaniem awarii, przebudową, odbudową, rozbudową, wymianą, ewentualnym usunięciem tych urządzeń oraz dokonywaniem ich przeglądów, pomiarów i kontroli, o ile zajdzie taka konieczność lub potrzeba, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren obciążonej nieruchomości z odpowiednim sprzętem z obowiązkiem przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, przy czym zakres wykonywania tych służebności będzie ograniczony w zakresie:

- kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm , pasem gruntu o szerokości 3 m w każdą stronę od osi kanalizacji sanitarnej,

3)    w odniesieniu do urządzeń kanalizacji sanitarnej służebność będzie polegała na zobowiązaniu właściciela nieruchomości obciążonej do pozostawienia ww. pasów gruntu, odpowiednio do których jest ograniczone prawo wykonywania poszczególnych zakresów tych służebności, jako terenu wolnego od elementów trwałej zabudowy (w tym budynków, budowli lub elementów małej architektury) oraz nasadzeń drzew i krzewów.

Powyższe zobowiązanie zostanie wpisane do księgi wieczystej urządzonej dla przedmiotowej nieruchomości w dziale III – Prawa, roszczenia i ograniczenia.

   2.     Kupujący (Nabywca) zobligowany będzie w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od podpisania aktu (przy umowie przeniesienia własności nieruchomości) do ustanowienia na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności przesyłu polegającej na:

 

1)    prawie przeprowadzania przebiegu i utrzymania istniejącej na obciążonej nieruchomości infrastruktury technicznej, składającej się z wodociągu, obejmującej urządzenia:

- sieci wodociągowej o średnicy 90 mm

2)    prawie każdorazowego i nieodpłatnego dostępu do obciążonej nieruchomości w zakresie prowadzenia prac związanych z utrzymaniem, eksploatacją, konserwacją, remontami, usuwaniem awarii, przebudową, odbudową, rozbudową, wymianą, ewentualnym usunięciem tych urządzeń oraz dokonywaniem ich przeglądów, pomiarów i kontroli, o ile zajdzie taka konieczność lub potrzeba, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren obciążonej nieruchomości z odpowiednim sprzętem z obowiązkiem przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, przy czym zakres wykonywania tych służebności będzie ograniczony w zakresie:

- wodociągu o średnicy 90 mm, pasem gruntu o szerokości 1,5 m w każdą stronę od osi wodociągu.

3)    w odniesieniu do urządzeń wodociągu dodatkowo służebność będzie polegała na zobowiązaniu właściciela nieruchomości obciążonej do pozostawienia ww. pasów gruntu, odpowiednio do których jest ograniczone prawo wykonywania poszczególnych zakresów tych służebności, jako terenu wolnego od elementów trwałej zabudowy (w tym budynków, budowli lub elementów małej architektury) oraz nasadzeń drzew i krzewów.

Powyższe zobowiązanie zostanie wpisane do księgi wieczystej urządzonej dla przedmiotowej nieruchomości w dziale III – Prawa, roszczenia i ograniczenia.