OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (54)284 56 82, fax (54)284 58 48,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo.

Wybrano ofertę:

dla zadania: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo

"Expanse" Krzysztof Parszewski

26-502 Jastrząb

Gąsawy Rządowe-Niwy 28

Cena oferty - 28 290.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę Wykonawcy, który spełnił warunki określone zapisami SIWZ i otrzymał najwyższą liczbę punktów za kryteria oceny ofert określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Termin wykonania

Razem

1

"Expanse" Krzysztof Parszewski

Gąsawy Rządowe-Niwy 28

26-502 Jastrząb

(1)

  60,00

  40,00

  100,00

2

BUDPLAN Sp. z o.o.

ul. Kordeckiego 20

04-327 Warszawa

(2)

  50,27

  40,00

  90,27

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2021-01-12